17 | Betimi në vendin Akabe – Hoxhë Ismail Asllani