Arhiva Vjetore2017

0 179

1. Është pyetur Ibn Kajjimi se nëse Allahu e bekon njeriun me një bekim, si mund ta dinë nëse është sprovë ose bekim?

Ai tha: “Nëse e afron për kah Allahu, kjo është një bekim, e nëse e largon nga Allahu, kjo është një sprovë.” – Shejh Nebil el-Avedi

2. “Namazi i vitrit është çelësi i atyre që i kanë dyert e mbyllura në jetën e tyre.” – Shejh Dr. Sead el-Atik

3.  Allahu i Madhëruar ka thënë: “Dhe mos bëni çrregullime në tokë pas rregullimit të saj…” (el-A’raf: 56).

E lexoi këtë ajet Shejh Shenkiti, pastaj qau gjatë tefsirit (komentimit) të tij dhe përsëriti: “Toka është e rregulluar nga Allahu, ndërsa e çrregulluan njerëzit.”

4. “Testi më i madh i sjelljeve të mira është krijimi i marrëdhënieve me të afërmit, sepse çdo njëri mund të krijojë me të largët.” – Shejh Dr. AbdulAziz et-Tarifi

5. “Dua të them, dita e shkollës nuk fillon në mëngjes, por me faljen e namazit të sabahut. Bëhuni të kujdesshëm ndaj Allahut para se të shkoni në shkollat tuaja. – Shejh Dr. Sead el-Atik

6. “Rehatia nuk arrihet me rehati.” – Ibn Kajjimi, Allahu e mëshiroftë

7. “Kush kërkon dituri për ta ringjallur islamin, është prej besnikëve dhe grada e tij është pas gradës së profetëve.” – Ibn Kajjimi, Allahu e mëshiroftë. Në: ‘Miftah Dar es-Seade’, fq. 121

Përshtati Amir Shabani

0 331

Iklabi (الإقْلاَب)

Gjuhësisht: Shndërrim.

Përkufizimi terminologjik: Shndërrimi i Nunit me Sukun dhe i Tenvinit në shkronjën Mim (م) dhe ky shndërrim ndodh kur pas tyre vjen shkronja Ba (ب ) dhe Mimi shqiptohet me fshehje por gjithmonë duke e ruajtur Gunën (tingullin hundor).

Nuni me Sukun

Lexohet

أَنْ  بُورِكَ

أَمْبُورِكَ

 

Tenvinat

Lexohet

سَمِيعٌ بَصِير

سَمِيعُمْ بَصِير

 

Përgatiti Hoxhë Vedat Skenderi

Burimi; albislam.com

0 731

Hutbeja e xhumasë – Muhamed ibn Salih El-Uthejmin

Falenderimi i takon Allahut që e ka dërguar Muhamedin, salAllahu alejhi ve selem, me udhëzim dhe fenë e vërtetë dhe i ka ligjësuar prej fesë atë që e ka porositur me të Nuhun, Ibrahimin, Musaun dhe Isaun birin e Merjemes dhe kjo është feja më e mirë më e dobishmeja për krijesat.

Dëshmoj se ska zot që meriton adhurimin, përpos Allahut të vetmit dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe  derguar i Allahut para Kijametit përgëzues dhe qortues dhe thirrës për kah Allahu me lejen e Tij dhe pishtar ndriçues, paqa dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, familjen e tij dhe sahabët e ti.

O ju njerëz, kini frikë Allahun dhe falenderojeni zotin e juaj për atë që u ka begatuar  nga feja islame që është fe më e mirë qiellore dhe më e drejta duke ia dhënë secilës gjë atë që meriton. Në shembullin me adhurimin, e ka bërë adhurimin për Allahun, të vetmin, të pashoq, sepse ai Ai është krijuesi, i Vetmi andaj edhe adhurimi është për të dhe Ai është i dashuri më i madh, andaj edhe qëllimi dhe vepra duhet të jenë për Të, pra sexhdeja, rukuja, sakrifica, si adhurim, nuk bën të jenë, përpos se vetëm për Të.

Prandaj, kush i bën sexhde, apo ruku, apo therr kurban për dikë tjetër pos Allahut për ta madhëruar dhe për t’iu afruar (atij idhulli), ai është jobesimtar, pagan, e kush i bën shirk Allahut, Allahu ia ndalon atij xhenetin dhe vendbanim e ka xhehenemin, e zullumqarët nuk kanë ndihmës.

Në shembullin me luftën dhe paqën, Allahu e ka quajtur islamin paqë, sepse e siguron paqën, andaj s’ka armiqësi dhe as padrejtësi, por kush ngritet kundër fesë dhe thirrjes (d’ave), luftonie atë, derisa mos të ketë trazirë dhe të mbetet feja e gjitha për Allahun. Jobesimtari, si jobesimtar nëse e jep xhizjen dhe iu nënshtrohet dispozitave të islamit, ai e ka të mbrojtur gjakun, pasurinë dhe jeton në siguri nën hijen e islamit dhe mbrojtjen e muslimanëve. Në shembullin e forcës dhe mbrojtjes së fesë dhe jetës, islami urdhëron parapregatitje dhe kujdes, zgjuarshmëri dhe vepër që i mllefosë armitë dhe i frikëson:

E ju përgatituni sa të keni mundësi force, (mjete luftarake), e kuaj të caktuar për betejë kundër atyre (që tradhtojnë) e me të, (me përgatitje), ta frikësoni armikun e Allahut, armikun tuaj dhe të tjerët, të cilët ju nuk i dini (se kush janë), e Allahu i di ata. Çkado që shpenzoni për rrugë të Allahut, ajo do t’ju konpensohet dhe nuk do t’ju bëhet padrejtë. “ Enfal: 60

Poashtu ka thënë:

“ … dhe nuk shkelin ndonjë vend që i hidhëron mosbesimtarët, dhe nuk arrijnë kundër armikut çkado qoftë (mbytje, robërim të tyre ose ngadhënjim mbi ta), vetëm se të gjitha ato do t’u evidentohen atyre si vepër e mirë (shpërblyese). Allahu nuk ua humb shpërblimin veprimmirëve. “ Teube: 121

Në shembullin e bashkimit dhe qëndrueshmërisë përball armikut, urdhëron për bashkim dhe vëllazërim dhe mos përçarje sepse përçarja është armë që i çrregullon rreshtat, i mënjanon qëllimet dhe caqet:

Dhe kapuni që të gjithë ju për litarin (fenë dhe Kur’anin) e Allahut, e mos u përçani! Përkujtojeni nimetin e Allahut ndaj jush, kur ju (para se ta pranonit fenë islame) ishit të armiqësuar, e Ai i bashkoi zemrat tuaja dhe ashtu me dhuntinë e Tij aguat të jeni vëllezër. Madje ishit në buzë të greminës së xhehenemit, e Ai ju shpëtoi prej tij. “ Ali Imran: 103

O ju që besuat, kur të konfrontoheni me ndonjë grup, përqëndrohuni dhe përmendni çdo herë Allahun, që ta arrini fitoren e dësh. Dhe respektojeni All-llahun e të dërguarin e Tij, e mos u përçani mes vete, e të dobësoheni e ta humbni fuqinë (luftarake). Të jeni të durueshëm se Allahu është me të durueshmit. “ Enfal: 45, 46

Andaj bashkimi imanor fetar është bashkim i dobishëm ku bëhen njësi individët në mbrojtjen e akides (besimit) dhe fesë së tyre. Të shoqëruarit në fe dhe akide është rezistenca më e madhe e bashkimit pasiqë mbrojtja e njeriut fenë e vet dhe akides është më e madhe nga mbrojtja e vatanit dhe kombit të vet, sepse nuk ka lumturi në dynja dhe as Ahiret, përpos me fenë. Sa i përket vatanit dhe kombit jofetar, njeriu mundet të jetojë jetë të lumtur nëse i rregullohet feja edhe nëse nuk jeton në vatanin e vet, apo mes kombit të vet.

Allahu u ka ligjësuar njerëzve gjëra me të cilat rregullohet ky bashkim. Pasë namazet me xhemat në xhami është bashkim i veçantë për vendasët që janë afër. Namazi i xhumasë është bashkim i veçantë për banorët e vendit që është më e përgjishme se ajo, dita e Arafatit, kurban bajrami është bashkim i muslimanëve prej lindjes e deri në perëndim, dhe shumë dobi tjera të mëdha që i përmbledhë kjo. Në shembullin e sjelljes mes krijesave urdhëron t’i jipet secilit atë që meriton. Vetja e njeriut ka të drejta të cilat duhet t’ia plotësojë, familja poashtu ka të drejta që duhet plotësuar, e kështu për çdo meritor duhet plotësuar meritën përkatëse dhe s’duhet privuar nga ajo. Sillu me tjerët me besnikëri dhe qartësi, e mos komuniko me të me gënjeshtra dhe fshehje sepse ai që na mashtron nuk është prej neve.

Në shembullin e marrëveshjeve (kontratave) mes nesh dhe me tjerë me urdhëron në mbajtjen e fjalës dhe na ndalon nga tradhtia, derisa edhe jobesimtarët nëse ka mes neve dhe ata marrëveshje, e kemi për obligim ta përmbushim fjalën e dhënë, e nëse kemi frikë nga tradhtia prej tyre, ne nuk nuk tradhtojmë, por i lajmërojmë se nuk kemi me ta më marrëveshje.

Nëse ti e heton tradhtinë e një populli (ndaj marrëveshjes), atëherë edhe ti ua hidh atyre (marrëveshjen) në mënyrë të njëjtë, sepse All-llahu nuk i do ata që tradhtojnë (fshehurazi).“ Enfal: 58

E them këtë fjalë dhe kërkoj falje per Allahut, kërkoni edhe ju falje, se Ai ua falë juve.

Hutbeja e dytë

Falenderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, salavatet she përshëndetjet tona qofshin për Muhamedin, familjen e tij dhe sahabët e tij të gjithë.

Në vijim,

O ju robër të Allahut, feja urdhëron për të gjitha vlerat e moralit, të përgjithshme dhe në veçanti, poashtu ndalon nga morali i keq në përgjithësi dhe në veçanti, prandaj kush mediton rreth islamit me meditim të vërtetë, do ta gjejë islamin se është fe e vërtetë që siguron lumturi në dynja dhe Ahiret për individë dhe popuj dhe qeveri. Është fe që e ka obligim çdonjëri ti përmbahet dhe të thërrasë kah ajo.

Andaj, ju falenderone Zotin e juaj o ju muslimanë për atë që u begatoi me këtë fe. Mbajeni këtë begati me vepra me të cilat ka ardhur pejgamberi, salAllahu alejhi ve selem, si nga ana e jashtme, poashtu edhe nga brenda, ato të dukshme dhe të fshehta, e nëse ia ktheni shpinën, atëherë mund të ndodhë që t’ua merr nga ju e t’ia trashëgojë tjetër kujt, sepse Allahu i Madhëruar ka thënë:

Po nëse ju i ktheni shpinën, Ai do t’ju zëvendësojë me një popull tjetër, që nuk do të jetë si ju. “ Muhamed: 38

Begatia nëse falënderohet, mbetet dhe shtohet, e nëse mohohet, zhduket dhe humbet.

“… Sot përsosa për ju fenë tuaj, plotësova ndaj jush dhuntinë Time, zgjodha për ju islamin fe …“ Maide: 3

Allahu na begatoftë në Kuranin Famëlartë mua dhe juve, më bëftë dobi mua dhe juve  me atë që ka në të nga ajetet dhe përmendjet e urta.

E lus Allahun të na ndihmojë për në hajr dhe të na largojë nga sheri, e të na furnizojë me shëndet në dynja dhe Ahiret.

O Zot, ki mëshirë ndaj Muhammedit dhe familjes së tij, siç pate mëshirë ndaj Ibrahimit dhe familjes së tij, se vërtet Ti je i Lavdëruar dhe i Madhëruar

O Zot, bekoje Muhammedin dhe familjen e tij, siç e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij, se vërtet Ti je i Lavdëruar dhe i Madhëruar.

Përshtati Hoxhë Ali Shabani

Burimi albislam.com

0 273

1.Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Dhe kij durim ndaj asaj që të thonë.” (Muzemil; 10).

Durimi në atë që të thonë njerëzit, përfshinë dy gjëra;
1. Mos të demoralizohet nga fjalët e tyre dhe mos të merret me atë që thonë ata.
2. Duhet të vazhdoj thirrjen e tij në Islam, e jo të ndalet dhe të dorzohet si shkak i fjalëve të njerëzve.

Shejh Uthejmini, rahimehullah Tefsiri sures Kaf; fq.111

2. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “E dihet se vetëm Allahut i takon bota tjetër dhe kjo botë.” (Nexhm; 25).

Allahu filloi së pari me përmendjen e botës tjetër para kësaj bote, ngase në dunja ka shumë që bëhen mbret, udhëheqës dhe Kryetar dhe njerëzit mendojnë që që ata do jenë gjithnjë mbretër dhe sundues, por në botën tjetër nuk gjendet ky lluks, ngase Allahu, thotë; “Ditës kur ata do të dalin (prej varrezave) në shesh, e Allahut nuk mund t’i fshiheet asnjë gjë e tyrre. I kujt është pushteti sot? (bëhet pyetja). I Allahut, i Atij që është një, i fuqiplotit (është përgjigjja)!” (Gafir; 16).

Shejh Uthejmini, rahimehullah Tefsiri sures Nexhm; fq.218

3. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Po nuk gjetëm aty pos një shtëpie myslimane.” (Dharijat; 36).

Vëlla i nderuar që je thirrës për në Islam. Nuk do thotë që thirrja jote nuk ka sukses nëse i thërret njëqind njerëz në Islam dhe të përgjigjen vetëm dhjetë prej tyre. Mos harro, se ka nga të dërguarit e Allahut që kanë thirrur në Islam me mijëra njerëz por nuk iu përgjigjën atyre përveç një pakice apo një numër i vogël pasuan thirrjet dhe udhëzimin e tyre.

Shejh Uthejmini, rahimehullah Tefsiri sures Dharijat, fq. 150

4. Ibrahimi alejhi selam, iu lut Allahut; “E kush më kundërshton mua, atëherë Ti je që fal dhe mëshiron.” (Ibrahim; 36).

Allahu, xhele ue ala, na lajmroj për butësinë dhe dhembshurinë e Ibrahimit, alejhi selam, për njerëzit në përgjithësi.

Dr. Halid el Gamidij (imami haremit)

5. Medito se si i lavdëroi Allahun në Kuran, Jusufin dhe Musain alejhima selam; Për Jusufin, alejhi selam, tha; “Vërtet, ai ishte nga robët tanë të zgjedhur (të sinqertë).” (Jusuf; 24). Për Musain, alejhi selam, tha; “Përmendju në Libër (tregimin për) Musain! Ai ishte i zgjedhur, i sinqertë (prej Zotit) dhe ishte i dërguar, pejgamber.” (Merjem; 51).

Pra, ishin të sinqertë me Allahun dhe Allahu i ngriti ata në grada të larta. Këto, netë të bekuara të Ramazanit, janë mundësi të arta të tregohesh i sinqertë në adhurimet dhe veprat e mira. Pra, kështu ngritesh tek Allahu, Allahu të ruan kur je në vështirësi, të forcon në kohët e fitneve, sikurse i ruajti dhe forocoj Jusufin dhe Musain alejhima es selam në sprovat dhe fitnet e mëdha me të cilat u ballafaquan ata.

Shejh Dr. Nasir el Umer

Burimi; albislam.com

Nga arabishtja; Suad Shabani

0 3172

Gjërat që duhet pasur parasysh besimtari musliman gjatë leximit të Kur’anit!
Për lexuesin e Kuranit ka disa rregulla që ai duhet t’i dijë dhe t’i praktikojë ato,në rastet kur ai dëshiron të lexojë Kur’an.
Disa rregulla kanë të bejnë me vetë lexuesin,disa të tjera me vendin në të cilin lexon, dhe mënyren e fillimit të leximit.

E PARA: PASTËRTIA E TRUPIT DHE VENDIT

Pra, pëlqehet që lexuesi të jetë i pastër (me abdes). Mirëpo,edhe nese ndodh të lexojë pa abdes i lejohet një gjë e tillë, me koncenzus të dijetarëve musliman (lexim përmendësh, nga celulari apo me mjet tjetër).
Kurse, nuk i takon besimtarit musliman të lexoj direkt nga Mus’hafi, duke e prekur atë, ndryshe veçse duke qenë i pastër (me abdes).
Nuk lejohet leximi direkt i Kur’anit (duke e prekur) nga personi xhunub (i pa pastër), dhe nga femra me mestruacione (të përmuajshmet).
Mirëpo nëse i bënë Tesbih Zotit (Sub’hanAllah, Elhamdulilah, Lailahe il Allah, Allahu Ekber), ose të thërret Ezanin, lejohet një veprim i tillë.
Pëlqehet që besimtari ta pastrojë gojën e tijë me Misvak ose brushë, para se të fillojë leximin e Kur’anit.
Gjithashtu pëlqehet që leximi i Kur’anit të bëhet në një vend të pastër, mu për këtë arsye disa dijetarë kanë preferuar që leximi i Kur’anit të bëhet në xhami, duke e ditur se xhamia është vend i pastër dhe i bereqetshëm.
Dijetarët, kanë urryer leximin e Kur’anit në vendet jo të pastra, siç janë; banjot, vendet ku kryhen nevojat fiziologjike.

E DYTA: ISTIADHEJA DHE BESMELEJA

Besimtari kur dëshiron të lexojë Kur’an, i preferohet atij të fillon me Istiadhen dhe Besmelen para se të lexon diç nga Kur’ani.
Forma e përzgjedhur e Istiadhes dhe besmeles është:
( Eudhu bilahi min esh-shejtani er-rraxhim، Bismilahi er-rahmeni er-rahim)
( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم , بسم الله الرحمن الرحيم )
Argument është fjala e Allahut tea’la ;
( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)
(Kur të lexosh Kur’anin kërko mbrojtjen e Allahut prej djallit të mallkuar.)
-Sureja Nahl, ajeti 98

Të thënurit e Istiadhes dhe Besmeles para leximit të Kur’anit pëlqehet, çoftë ai lexim të jetë brenda Namazit apo jashtë tij.
Gjithashtu, është i pëlqyer shqiptimi i Besmeles në çdo fillim të sures, përveç në fillimin e sures Teube ( të këtij mendimi janë shumica e dijetarëve).

E TRETA: ZBUKURIMI I ZËRIT GJATË LEXIMIT TË KUR’ANIT

Dijetarët kanë renë në ujdi (koncenzus), se është i pëlqyer zbukurimi i zërit gjatë leximit të Kur’anit, të këtij mendimi kanë sahabët, tabi’inët dhe dijetarët e mëvonshëm .
Mirëpo ata e kanë urryer (disa e kan ndaluar) zbukurimin e leximit në atë formë e cila i ngjason muzikës, apo duke e shoqëruar leximin e tijë me muzikë, sidomos kjo ndalesë theksohet edhe më shumë, nëse gjatë zbukurimit të zërit shkelen rregullat të cilat i kanë paraparë dijetarët e kiraetit dhe texhvidit.

Burimi; El mujesseru fi ilmi et-texhwidi.
Dr.Ganim Kaduri elHamed.
Nga Arabishtja; Majlinda Rexhepi Shabani

0 1426

O Allah kërkojmë të mirat të cilat i kërkonte profeti Muhamed (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) dhe kërkojmë të na mbrosh nga të këqijat prej të cilave të ka kërkuar mbrojtje profeti Muhamed (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të), dhe vetëm Ti je ndihmëtari.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْتَ المُسْتَعَانُ، وَعَلَيْكَ البَلَاغُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Komentimi i lutjes

Origjina e këtij hadithi -me rëndësi madhështore- është se Ebu Umameja, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, ka thënë: “I dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ishte lutur me shumë lutje, nuk kemi arritur të mbajmë në mend ato lutje. Tha: “A dëshironi t’ju tregoj për atë (lutje) që i përfshinë të gjitha ato?[1]” Dhe e përmendi këtë lutje të bekuar, e shumë me vlerë.

Andaj, nuk ka lutje më gjithëpërfshirëse dhe më të dobishme se kjo lutje, sepse nuk mbetet mirësi e dynjasë apo të ahiretit e i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, të mos e kishte kërkuar. Dhe se nuk mbetet nga të këqijat e dynjasë e të ahiretit vetmë se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, ka kërkuar mbrojtje.

Kështu që, kush i lutet Allahut për të mirat që i ka kërkuar i dërguari i Tij, sal-Allahu alejhi ve selem, i ka kërkuar të gjitha mirësitë, nga të gjitha llojet, prej atyre qe dihen e që nuk dihen. Dhe kushdo që kërkon mbrojtje nga Allahu nga të këqijat që i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, kërkoi mbrojtje, në fakt ka kërkuar mbrojtje nga të gjitha të këqijat, të të gjitha llojeve , ato që njeriu i di dhe ato që nuk i di. Padyshim që kjo lutje është një prej aforizmave.

Fjala e tij: “Vetëm Ti je ndihmëtari”, përemri vetor i vetes së dytë është përmendur për të treguar konfirmim, përkufizim dhe veçim. Pra, vetëm prej Teje kërkoj të më ndihmosh në të gjitha çështjet e mia; në fe, në dynja, e në ahiret. Ngase Ti je Ai i Cili ndihmon në këto çështje e të tjera, dhe i përgjigjesh lutjeve.

Përktheu nga gj. arabe: Shpend Zeneli

Burimi: albislam.com

————————–

[1] E shënon Tirmidhiu me numër 3521. Ibn Maxheh me numër 3846. Tirmidhiu ka thënë: hadithi është ‘hasenun garib’. Shejh Albani e vlerësoi hadithin të dobët në librin ‘Daif Tirmidhi’ f. 387. Vlen të theksohet se, përderisa lutja është e mirë, me kuptim të saktë, lejohet të lutemi me atë lutje edhe nëse është transmetuar me një transmetim të dobët, posaçërisht kur për këtë hadith flet edhe hadithi që na e përcjell Aisheja, Allahu qoftë i kënaqur prej saj, se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem ia kishte mësuar një lutje; ndër tjerash lutjen: “O Allah kërkoj të mirat të cilat i kërkoi robi dhe i dërguari Yt, Muhamedi, sal-Allahu alejhi ve selem, dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga të këqijat prej të cilave kërkoi mbrojtje robi dhe i dërguari Yt, Muhamedi, sal-Allahu alejhi ve selem”. E shënon Ahmedi në ‘Musned’-in e tij me numër, 24498. Ibn Maxhe në ‘Sunen’-in e tij me numër, 3846. Shejh Albani e vlerësoi sahih në librin e tij ‘Sahih el Xhami’, me numër, 1276.

0 706

Përgjigja është: Të rinjtë çështjet i analizojnë vetëm nga një këndvështrim, ndërsa të moshuarit i analizojnë nga çdo pikëpamje. Sa hendek të madh kemi mes dy qasjeve! Nëse dallimi mes personave që polemizojnë është i madh atëherë edhe sprova është më e madhe. Njësitë matëse me të cilat vlerësohen çështjet dallojnë. Peshora e arit dallon nga peshora e hekurit?!

Ibnul Veziri në veprën e tij madhështore “Itharul Hakk alel Halk-E vërteta është më prioritare se sa njerëzit” shkruan: Pasi që ka mundësi të kemi mospajtim mes dijetarit dhe më të diturit se ai, si të mos ketë mundësi të mospajtimit mes të diturit dhe të injorantit. Me pakësimin e dijetarëve në Umet shtohen mospajtimet dhe rriten. Mënyra e vetme e largimit të mospajtimeve dhe zvogëlimit tē ashpërsisë është “prodhimi” i dijetarëve.

Veçori të shpirtit njerëzor janë padrejtësia dhe injoranca. Ai që nuk di si ta përmirësoje veten si do ta përmirësoje tjetrin. Ai që nuk e di ta vlerësoje veten nuk ka mundësi saktësisht ti vlerësoje të tjerët. Nëse për veten e tij është injorant për tjetrin është akoma më injorant.

Nëse do dëshmi atëherë shiko se sa më pak mospajtime ka pas në kohën e as’habëve se sa në kohën e tabi’inëve. Ashpërsia e mospajtimit rritet me largimin nga koha e Pejgamberit, sal-lallahu alejhi ve selem. Më afër kohës së Resulullahit më pak mospajtime dhe ndarje. Më larg prej kohës së Resulullahit shtohet numri dhe ashpërsia e mospajtimeve.

Rrugëdalja është kapemi për Librin e Allahut dhe Sunnetin, të “prodhojmë” dijetarë edukatorë sepse nevoja për këtë kategori është e madhe. Ata janë xhevahirët e shoqërisë dhe elementi më pozitiv i saj. Çdokush që, me dije ose pa vetëdije, angazhohet ti ndërprejë lidhjet e Umetit me dijetarët dhe merr pjesë në akuzat kundër tyre, realisht dëshiron ta shpartalloje Umetin dhe ta shkatërroje atë.

Mos u mashtro me këtë fushatë botërore e cila synon rënimin e pozitës së dijetarëve dhe largimin e masës prej atyre ashtu që ata me lehtë të asgjësohet nga armiqt e tyre dhe të bëhen kafshatë e lehtë për jobesimtarët.

Abdul Hadi Hidr

Burimi: albislam.com

Përktheu: Talha Kurtishi

NA NDIQNI NË