Arhiva DitoreMar 7, 2017

0 281
  1. Një njeri gjatë disa adhurimeve e shpreh me gojë nijetin, dhe pohon se nuk është risi!

PËRGJIGJJA: Janë dy lloje ibadetesh në të cilat është sunet të shprehet nijeti me gojë; Nijeti për haxh dhe umre, dhe nijeti gjatë therrjes së Kurbanit.

  1. Një njeri kishte hurma, ullinj dhe rrush, gjithsej peshonin njëzet kilogramë. Ky person u përbetua se çdo kile të hurmave ka shitur për gjysmë dirhemi, ullinjtë çdo kilogramë për dy dirhem, e rrushin çdo kilogramë për tre dirhem. Gjithsej shuma e parave ka qenë njëzet dirhem. Sa kilogramë hurma e sa ullinj e sa rrush ka poseduar ky person?

PËRGJIGJJA: Hurmat kanë peshuar katërmbëdhjetë kilogram, ullinjtë pesë, e rrushi një kilogram.

  1. Një njeri ishte duke e dëgjuar hutben e ditës së xhuma, del prej xhamisë kur imami ende mbante hutben, del shet prej mallit që kishte e blen tjetër, pastaj kthehet dhe e fal namazin e xhumasë. Gjithë këtë e ka vepruar në pajtim me fenë, nuk konsiderohet mëkatarë?

PËRGJIJJA: Ky person ka prishur abdesin kur imami mbante hutben, del për të marrë abdes, mirëpo nuk gjen ujë, vetëm se duhet ta blejë, e me vete nuk kishte para për të blerë ujë kështu që  shet diç prej mallit për të bler ujin e kthehet për ta falur namazin e xhumasë. Në këtë rast nuk kosniderohet mëkatarë.

  1. Një neri duke qenë në namaz të jacisë, i kujtohet se një prej namazeve nuk e kishte falur, megjithatë ky duhet ta plotësojë namazin e jacisë, e nuk detyrohet ta kompensojë namazin që e kishte harruar qoftë edhe pas namazit të jacisë, edhe pse ka mundësi që ta falë. Si?

PËRGJIGJJA: Ky person ka harruar t’i falë sunetet e namazit të akshamit, e të cilat nuk janë obligative.

Autor: Muhamed ibn Abdurahman el Arifi

Pjesa e shtatëmbëdhjetë

Burimi: albislam.com

NA NDIQNI NË