Arhiva DitoreMay 5, 2017

Pyetja; A i lejohet muslimanëve emërtimi i fëmijeve të tyre më këta emra; AbdulMu’tij,Reuf,Rahim, Ubejdullah?

Përgjigje; Nuk ka ndonjë ndalesë në emërtimin e fëmijëve me emrat e lartëpërmendur.

Prej Allahut vjen suksesi, përshëndetjet qofshin për të dërguarin tonë , Muhamedin, salAllahu alejhi ue selem , familjen dhe shokët e tij.

Komisioni i përhershëm i fetvave; Abdulaziz Ibn Baz Abdulaziz Ali Shejh Salih el Feuzan

Nga arabishtja; Suad Shabani

0 588

1. Alkame,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- duke komentuar ajetin Kur’anor: “Nuk ngjan kurrfarë fatkeqësie pa lejen e Allahut, e ai që i beson Allahut, ia udhëzon (në rrugë të drejtë) zemrën e tij. Allahu di mirë çdo gjë.” (Tegabun: 11).

Thotë: “Këto janë sprovat të cilat e godasin njeriun . Njeriu e dinë që sprovat janë nga Allahu, prandaj i dorëzohet sprovave dhe është i kënaqur me to.”

2. Allahu, xhele ue ala, thotë: “Pendim i pranueshëm te Allahu është vetëm ai i atyre që e bëjnë të keqen(bëjnë mëkat) prej padijenisë.” (Nisa; 17).

Secili që bën mëkat, patjetër është që ta ketë kryer mëkatin me injorancë. Ose me injorancë duke mos ditur dëmet, pasojat negative, dhe të këqijat që i sjell mëkati, ose me injorancë në lidhje me dënimin që sjell mëkati në dy botët, si dhe hidhërimin e Allahut të cilin e sjell mëkati i vepruar.

Muhamed Rashid Rida, tefsir el Menar; 7/375

3. Allahu, xhele ue ala, ka thënë: “E atyre (shokëve të pejgamberit) që dikush u tha: “Populli (idhujtaët (është tubuar t’ju sulmojnë, pra kini frikë!” Ajo, vetëm u a shtoi edhe më shumë besimin e thanë: “Neve na mjafton që kemi Allahu, Ai është mbrojtësi më i mirë!”. Dhe atë pa i gjetur kurrfarë e keqe fituan begati e mirësi të mëdha nga Allahu.” (Imran: 173-174)

Prej cilësve të besimtarëve të dalluar është mendimi i mirë për Zotin e tyre në çdo gjendje. Besimtarët e dalluar sado që shohin ngjarjet që ndodhin kudo në botë sot i marrin ato shumë me kujdes dhe qetësi edhe pse ato mund të duken shumë të frikshme dhe të rënda, mirëpo sdomend se ata shpejtojnë në marrjen e shkaqeve legjitime nga sheriati islam se si të veprojnë në gjendje të tilla me urtësi dhe mendjeprehtësi.

Shejh Dr. Nasir el Umer

4. Allahu, xhele ue ala, ka thënë: “E kush shpreson takimin (shpërblimin) e All-llahut, s’ka dyshim se afati i All-llahut do të vijë pa tjetër.” (Ankebut; 5).

Disa nga të parët tanë, kanë thënë: “Allahu të dashurëve të Tij, atyre që janë përmalluar për takimin me Të, ua dha këtë shembull dhe porosi kur’anore që t’ua qetësoj atyre zemrat.”

Reudatul Muhibin, të Ibn Kajimit; fq.49

5. Allahu, xhele ue ala, ka thënë: “Sqaron argumentet, që të jeni të bindur për takimin (pas ringjalljes) me Zotin tuaj.” (Err Rra’d; 2 ).

Sjellja e shumë argumenteve, sqarimi dhe qartësimi i tyre në detaje është prej shkaqeve kryesore të bindjes në të gjitha gjërat që na lajmron Allahu, xhele ue ala,veqanërishtë në gjërat madhore të Akides (besimit), siç është ringjallja.

Shejh Abdurrahman es Sa’dij në tefsirin e tij; fq.412

Burimi:albislam.com

Nga arabishtja: Suad Shabani

NA NDIQNI NË