Arhiva DitoreMay 6, 2017

Pyetja; A lejohet muslimani t’i vendos djemve të tij, emrat; Kabil dhe Habib!?

Përgjigje; Lejohet që muslimani t’ia vendos emrin djalit të tij, Habil ose Kabil, ngase nuk ka ndonjë ndales sheriatike për këtë gjë. Në parim, lejohet t’i vendosim fëmijëve emra ashtu çfarë dëshirojmë, përderisa emrat e tillë nuk përmbajnë kuptim të keq apo nëse për ndonjërin prej emrave ka ardhur ndales specifike nga sheriati islam.

Prej Allahut vjen suksesi, përshëndetjet qofshin për të dërguarin tonë, Muhamedin, salAllahu alejhi ue selem, familjen dhe shokët e tij.

Komisioni i përhershëm i fetvave; Abdulaziz Ibn Baz, Bekër Ebu Zejd, Abdullah el Gudejan, Abdulaziz Ali Shejh Salih el Feuzan.

Nga arabishtja; Suad Shabani

NA NDIQNI NË