Arhiva DitoreMay 9, 2017

0 499

1. Allahu, xhele ue ala, thotë; “Ne i dhamë atij urtësi kur ishte fëmijë.” (Merjem; 12 ).

Ma’mer Ibn Rashid, ka thënë; “Më është transmetuar se disa fëmijë erdhën tek Jahja, alejhi selam (djali i Zekerijas alejhi selam) dhe i thanë; Eja me ne të dalim dhe të luajm së bashku! Jahja ua ktheu: Nuk jam krijuar për të luajtur.” Nuk është për qëllim që haram janë lojrat në përgjithësi, por prej mirësive të Allahut ndaj robit të Tij është edhe kuptimi i arsyes së ardhjes së tij në këtë botë (qëllimit kryesor të krijimit të tij) që në fëmijëri.

Ed durur el Menthur; 10/22

2. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Nuk ka dyshim se ata që bënë vepra të mira, atyre i Gjithëmëshirshmi do t’u krijojë (në zemrat e tyre) dashuri.” (Merjem; 96).

Ibn Abasi, radijAllahu anhuma, ka thënë; “Dashuria e njerëzve në dynja.” Zemrat e pastra e duan robin e Allahut si shkak i imanit dhe besimit të tij edhe nëse i tilli ndoshta nuk është prej bamirësve. Paramendoje se sa do të shtohej edhe më shumë dashuria e njerëzve ndaj tij sikur ai t’ia bashkangjiste imanit(besimit) edhe bamirësinë ndaj krijesave të Allahut!?

Ed durur el Menthur; 10/132

3. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Nuk ka dyshim se ata që bënë vepra të mira, atyre i Gjithëmëshirshmi do t’u krijojë (në zemrat e tyre) dashuri.” (Merjem; 96).

Sa prej besimtarëve(robërve) të Allahut, xhele ue ala, e shohim se në sytë e njerëzve zotërojnë respekt, dashuri dhe lëvdata si dhe nuk e dim ta përshkruajm atë? Dhe nga erdhi një gjë e tillë!

Ibn Xheuzi Sajdul Hatir; fq.301

4. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Thuaj: “Vetëm mirësisë së All-llahut dhe mëshirës së Tij le t’i gëzohen, se është shumë më e dobishme se ajo që grumbullojnë ata.” (Junus; 58).

Këto janë ditët e gëzimit të cilat nga mirësia e madhe Allahut, ku besimtarët gëzohen duke e shijuar mëshirën e madhe të Allahut e cilat na zbret neve në këtë muaj të begatë. Krejt këto dhunti, në mënyrë që të jemi falënderues ndaj Allahut. Allahu, xhele ue ala, tha: “Ndoshta do të jeni prej falënderuesve.” (Bekare; 185).

Nuk ka gëzim të vërtetë nga largimi i adhurimit duke u zhytur menjëherë në humnerën e mëkateve, një veprim i tillë nuk aludon se e ke adhuruar dhe madhëruar Allahun siç kërkohet, nuk tregon se je falênderues që Allahu të udhëzoi, forcoi dhe ta lehtësoi plotësimin e tridhjetëditëve të Ramazanit si dhe ta bëri të mundur kryerjen e këtij farzi madhor, pra agjërimin e Ramazanit.

Shejh Dr. Nasir el Umer

5. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Thuaj: “Vetëm mirësisë së All-llahut dhe mëshirës së Tij le t’i gëzohen, se është shumë më e dobishme se ajo që grumbullojnë ata.” (Junus; 58).

Disa prej të parëve tanë, kanë thënë; “Nuk ndodh të gëzohet askush jashta mirësisë dhe mëshirës së Allahut përpos se një gjë e tillë vjen si pasojë gafletit(përtacisë) të tij ndaj Allahut. Përtaci gëzohet me epshet dhe talljet e tij, kurse i mençuri gëzohet me gjërat madhore(mëshirën dhe mirësinë e Allahut).

Letaif el Mearif; fq.274

Burimi; albislam.com

Nga arabishtja; Suad Shabani

NA NDIQNI NË