Arhiva MujoreJune 2017

0 670

Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit” Sureja Bekare, 201.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

(Rabena atina fi dunja haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina adhaben nar)

Komentim i lutjes

Allahu i Madhëruar në Libin e Tij ‘Përkujtuesin e urtë’, sqaroi lutjet e atyre që poseduan ambicie të ulta, dhe të atyre që kishin hise vetëm se në këtë botë, e të cilët luten vetëm për të mirat e dynjasë ”Disa njerëz thonë: Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë. Por, për këtsa ska asnjë të mirë në ahiret”. Sureja Bekare, 200.

Më pas lavdëroi ata që kanë ambicie të larta, të cilët luten për të mirat e kësaj bote dhe të botës tjetër, këtë lutje na e përmend Allahu i Madhëruar në formë lavdërimi dhe nderimi në librin e Tij Fisnik, për të na mësuar që t‘i ndjekim ata në këtë lutje dhe të punojmë sipas shpalljes, me porositë e saja, duke kuptuar domethënien e lutjes, aforizmat që i ka përmbledhur me fjalë të pakta, e kuptime të mëdha.

Ata i paraprinë lujtes me një prej emrave dhe cilësive më të bukura të Allahut ‘Rabena’ O Zoti ynë. Formë e thirrores që tregon pohimin e njëshmërisë së Allahut në veprat e Tija hyjnore, që është kusht i patjetërsuseshëm për llojin e besimit që ka të bëjë me veprat e neriut, kështu që ata bashkuan mes dy llojësh të teuhidit, në mënyrë të kushtëzimt dhe kuptimit, në këtë formë lutësit ndjejnë njëshmërinë e veçantë të Allahut për krijesat e Tija më të dalluara, të cilët Ai i edukoi me butësin e Tij, kështu që ua rregulloi atyre dunjanë e ahiretin, i nxorri ata nga errësirat në dritë, e gjithë kjo përfshinë nevojën e tyre për Zotin, dhe se ata nuk janë të aftë të edukojnë veten në çdo apekt, ngaqë s’ka për ta tjëtër kush pos Allahut që i mbikqyr e i rregullon punët e tyre.

Kështu që preferohet që lutësi t’i rikujton këto kuptime të bukura të njëshmërisë hyjnore të Allahut të përgjithshme dhe të veçantë, ngase kjo ngjall përulësi e modesti, duke shijuar ëmbëlsin e lutjes, kërkimit nga Allahu, me të cilën nuk barazohet asnjë nga gjërat e dëshiruara.

Na jep të mira në këtë botë, kërkesë për çdo të mirë të kësaj bote, me pak fjalë, kështu që kjo lutje ka përmbledhur çdo mirësi që e shpreson robi, e mira e kësaj bote përfshinë çdo kërkesë të kësaj bote, si; shëndeti, shtëpisë së rehatshme, grua të bukur, furnizim të begatshëm, vepra të mira, mjet të rehatshëm, jetë të bukur, e të tjera.

Dhe në botën tjetër, e mira e botës tjetër është xheneti, ngase kush nuk e arrin xhenetin në atë ditë, është i privuar nga çdo e mirë. Xheneti është mirësia më e madhe, ku në të bëjnë pjesë; siguria nga frika e madhe në ditën e Kiametit, e lehtësimi i llogarisë. E shumë prej gjërave tjera të mira të ahiretit.

Dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit, kjo nënkupton, lehtësimin e shkaqeve të shpëtimit që në dynja, duke u larguar nga haramet e mëkatet, nga gjërat e dyshimta e të ndaluara. Kjo mbrojtje njashtu nënkupton, mos’hyerje në zjarr shkak i mëkateve të tija, e më pas edhe mundësimin e tij për një ndërmjetësim. Më pas tregoi për pozitën e tyre të lartë, për vlerën e tyre të madhe, siç tregon për këtë emri dëftor ‘Ata’: “Për veprat që ata kanë punuar ka shpërblim. – Se, Allahu, i bënë llogaritë shpejt.” Bekare, 202.

Pasi që kjo lutje e bekuar është përmbledhëse e çdo lloj kuptimi të lutjes prej çështeve të dynjasë e të ahiretit, ishte prej lutjeve më të shpeshta të profetit, siç na tregoi për këtë Enesi, radijAllahu anhu.

Kështu veproi më pas Enesi, e nuk e braktiste në asnjë prej lutjeve të tija, edhe kur disa shokë i kërkuan të lutej për ta me këtë lutje, më pas u thoshte: “Nëse Allahu ua jep këto, u ka dhënë çdo të mirë”.

Kjo lutje në vete ngërthen shumë dobi, prej tyre;

 • Preferohet që pyetësi të përmbledh në lutjet e tija mes të mirave të kësa bote dhe të botës tjetër.
 • Lutësi duhet që lutjet e tija më së tepërmi t’i përkushton ahiretit, ato të kenë hise më të madhe në lutjet e tija, kështu që në këtë lutje ka dy kërkesa madhështore prej gjërave të ahiretit dhe vetëm një kërkesë prej çështjeve të dynjasë; dhe të mira në botën tjetër. Dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit.
 • Rëndësia e lutjes me atributet veprore të Allahut na ruaj, mbështetur në fjalën e Allahut, dhe duke ndjekur kështu sunetin e profetit tonë.
 • Lutësi duhet të jetë prej njerëzve me ambicie të lartë.
 • Njeriu nuk qortohet nëse kërkon të mirat e dynjasë së bashku me ato të ahiretit.
 • Secili është nevojtar për të mirat e dynjasë dhe ahiretit.
 • Lutja më e mirë është ajo që bashkon mes dëshirës dhe frikës.
 • Rëndësia e lutjeve Kuranore, të cilat janë të mjaftueshme, e që përmbushin ço kërkesë që e shpreson njeriu për fenë, dynjanë dhe ahiretin e tij.

Përktheu; Hoxhë Shpend Zeneli

Burimi; albislam.com

0 608

Nga hoxha Nusret Ramadani

Fenomeni vrasje në shoqërinë tonë hovshëm po merr përmasa shqetësuese, ky mëkat i madh është bërë njollë e zezë që duhet pengohet nga të gjithë ne, sidomos nga Hoxhallarët që duhet trajtuar dhe shtjelluar këtë temë më shumë në xhami, të bisedohet mbi këtë temë në formë të detajuar, për rrezikun, pasojat e këtij krimi.

Ngaqë është krimi i parë i bërë në tokë, rreshtohet ndër mëkatet e mëdha, pesha e vrasjes është e madhe. Të gjithë ne duhet të kontribuojmë në këtë drejtim, që ti parandalojmë imazhet e kësaj të keqe ogurzezë për shoqërinë tonë.

Ka thënë Allahu i Madhëruar: “Kush e mbytë një besimtarë me qëllim, dënimi i tij është Xhehenemi, në të cilin do të jetë përgjithmonë. Allahu është i hidhëruar ndaj tij, e ka mallkuar dhe i ka përgatitur dënim të madh.“

(En-Nisa: 93) Ka thënë Profeti Muhamed alejhis selam: “Tek Allahu shkatërrimi i dynjasë është më i lehtë (krim më i vogël) se sa vrasja pa të drejtë e besimtarit.” (transmeton ibni Maxheh) Ibni Omeri transmeton se Profeti Muhamed alejhi selam ka thënë: “Besimtari do të vazhdojë së qëndruari në fenë e tij lirshëm derisa nuk derdh gjak të ndaluar.” (Buhariu)

Hoxhë Nusret Ramadani

0 447

Të nderuar vllezër besimtarë, kjo është xhumaja e fundit e muajit Ramazan dhe ne po i afrohemi fundit të këtij muaji.

Muaji i Ramazanit na erdh me shumë begati.

Prej tyre: arritja e devotshmërisë.

Allahu  i Madhëruar ka thënë:

ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm “ Bekare: 183

Ne shpresojm ta kishim arritur devotshmërinë.

E si jo, kur ne në muajin e Ramazanit agjërojmë ditën dhe falemi natën.

Lexojmë Librin e Allahut në mëngjes dhe mbrëmje.

I lutemi Allahut të na i shtojë veprat e mira, të na i fal gjynahet, të na bëjë banor të xhenetit, të na ruajë nga zjarri I xhehenemit, tu ndihmojë besimtarëve në mbarë botën dhe të na bashkojë në të vërtetën e të na largojë nga e kota.

Me arritjen e devotshëmrisë, muaji i Ramazanit me agjërim na mëson dhe edukon edhe në solidarizim me të varfërit, për tu kujdesur për ta dhe për t’i ndihmuar.

Çdo herë i dërguari i Allahut, kur ka ardhur fundi i muajit të Ramazanit, i ka porositur sahabët me dhënien e sadakatul-fitrit.

Ibn Omeri radijallahu anhu ka thënë:

فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة

“I dërguari i Allahut –salAllahu alejhi ve selem – e ka bërë obligim sadakatul-fitrin një s’aë me hurma, apo një s’aë me drith për robin dhe për të lirin, për mashkullin dhe femrën, për të voglin dhe për të madhin nga muslimanët dhe ka urdhëruar që ajo të bëhet para se të dalin njerëzit për namaz.“ Mutefekun alejhi

Çfarë është urtësia për dhënien e zekatul-fitrit?

Përcillet nga Ibn Abasi, radijAllahu anhu se ka thënë:

“فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

“ I dërguari i Allahut salAllahu alejhi ve selem e ka obliguar për ta bërë pastrim për agjëruesin nga gjërat e kota dhe kundërvajtjet dhe njëkohësisht ushqim për të vafrfërit. Andaj ai që e jep para namazit (dmth të sabahut), ajo është zekat I pranuar, ndërsa ai që e jep pas namazit, ajo është lëmoshë nga lëmoshat e rëndomta.“

Prandaj vëllezër të nderuar besimtarë, megjithë ibadet që i bëjmë në muajin e Ramazanit të cilat ia kushtojmë të vetmit Allahut të Madhëruar, ne duhet ta dëshmojmë besimin tonë duke e ndjekur shtegun e devotshmërisë dhe poashtu të bujarisë.

Besimtari i devotshëm, domosdo duhet të jetë bujar. Ashtu Allahu subhanehu ve teala e ka mësuar dhe ia ka bërë muajin e Ramazanit model optimal.

تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون

I heqin trupat e tyre prej dyshekëve, duke e lutur Zotin e tyre nga frika dhe nga shpresa dhe nga ajo që Ne ua kemi dhënë (pasuria) atyre, ata japin. “ Sexhde: 16

Ai që falë namaz dhe ai që agjëron ai është i devotshëm, ai devotshmi është dorëdhan dhe bujar.

E lusim Allahun e Madhëruar të na bëjë besimtarë të devotshëm, e të na bëjë bujarë, të na ruaja nga shfrenimi dhe nga kopracia.

والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

Allahu thërret për në venbanimin e paqës – xhennet, dhe atë që do, e vë në rrugë të drejtë..“ Junus: 25

Hytbeja e dytë

Hyrje

Vëllezër të nderuar besimtarë, të arrishë devotshmërinë, është arritje madhështore. Ajo arritje është një sukses i madh.

Allahu i Madhëruar ka thënë:

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ( 133 ) الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ( 134

Dhe ngutuni (me punë që meritoni) në falje mëkatesh nga Zoti juaj dhe për një xhennet, gjerësia e të cilit është si gjerësia e qiejve dhe e tokës, i përgatitur për të devotshmit.* Të cilët japin kur janë shlirë edhe kur janë në vështirësi dhe që e frenojnë mllefin, që ua falin (të keqen) njerëzve, e Allahu i do bamirësit. “ Ali Imran: 133, 134

Në këtë ajet Allahu tregoi kush janë të devotshmit.

Janë ata të cilët:

 • Japin kur janë në gjendje të mirë dhe kur janë në gjendje të vështirë,
 • E frenojnë mllefin,
 • I falin njerëzit.

Kështu të do Allahu – Allahu i do bamirësit

E lusim Allahun e Gjithëmëshirshëm që në këtë Ramazan të na ket pastruar zemrat ngë gjërat e liga, e të na mbush me iman dhe gjëra të dobishme.

E lusim Allahun të Gjithëdijshmin që në këtë Ramazan mos të na mbetet në zemrat tona asnjë mendim i keq për vëllezërit besimtarë.

E lusim Allahun Fuqiplotë që t’i mëshirojë besimtarët në mbarë botën dhe t’u ndihmojë nevojtarëve.

Ai ka mundësi të bëjë gjithçka.

Hoxhë Ali Shabani

0 1106

Aisheja, radijAllahu anha, përcjell e thotë:
Hyri tek unë i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, për një punë që kishte, në momentin që isha duke u falur, kështu që unë e vonova atë, e më tha: “Oj Aishe, përdor lutje përmbledhëse dhe gjithëpërfshirëse.” Pasi që përfundova namazin e pyeta: “O i dërguar i Allahut! Cila është ajo lutje përmbledhëse dhe gjithëpërfshirëse? Tha: “Thuaj:

اللهُمَّ إنِّي أسْألُكَ مِنَ الخَيْرِ كُلِهِ عَاجِلِه وَ آجِلِه مَا عَلِمْتُ مِنْه وَ مَا لَمْ أعْلَمْ وَ أعُوذ بِكَ مِنَ الشَرِّ كُلِه عَاجِلِهِ وَ آجِلِه مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَ مَا لَمْ أعْلَمْ.

اللهُمَّ إنِّي أسْألُكَ الجَنَّةَ وَ مَا قَرَّبَ إلَيْهَا مِن قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ, وَ أعُوذ بِكَ مِنَ النَّارِ وَ مَا قَرَّبَ إلَيْهَا مِن قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ.

اللهُمَّ إنِّي أسْألُكَ مِنَ الخَيْرمَا سَألَكَ بِهِ عَبْدُكَ وَ نَبِيُّكَ وَ أعُوذ بِكَ مِنَ الشَّرِّ  مَا عَاذَ بِهِ عِبْدُكَ وَ نَبِيُّكَ. وا ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا.

Allahumme inni eseluke minel-hajri kulihi ‘axhilihi ve exhilih me ‘alimtu ve me lem e’alem ve e’udhu bike mine sherri kulihi ‘axhilihi ve exhilih me ‘alimtu minhu ve me lem e’alem.

Allahumme inni eselukel-xhenete ve me karabe ilejhe min kavlin ev ‘amel, ve e’udhu bike minen-nari ve me karabe ilejhe min kavlin ev ‘amel.

Allahumme innni eseluke minel hajri me se’eleke bihi ‘abduke ve nebijuke, ve e’udhu bike mine sherri me ‘adhe bihi ‘abduke ve nebijuke. Ve ma kadajte li min kadain fexh’al akibetehu li rushde(n).

(O Zot, kërkoj çdo të mirë prej Teje, për kohën e tashme dhe të ardhmen, atë që e kam ditur dhe që nuk kam ditur, dhe kërkoj mbrojtje nga çdo sherr, për kohën e tashme dhe të ardhmen, atë që e kam ditur dhe që nuk e kam ditur).

(O Zot, unë kërkoj prej Teje Xhenetin dhe çdo gjë që të  afron tek ai prej fjalëve dhe veprave dhe kërkoj mbrojtje prej zjarrit dhe çdo gjë që të afron tek ai prej fjalëve dhe veprave).

(O Zot unë të kërkoj hajr, atë që të ka kërkuar robi dhe i dërguari Yt, kërkoj mbrojtje nga sherri, prej të cilit ka kërkuar mbrojte robi dhe i dërguari Yt. Çfarë ke caktuar (kader) për mua, bëje fundin e tij udhëzim për mua).

Përshtati: Hoxhë Shpend Zeneli

Burimi: albislam.com

0 940

Allahu i Madhëruar ka thënë:

بسم الله الرحمن الرحيم

 1.  إنا أنزلناه في ليلة القدر(1)  وما أدراك ما ليلة القدر(2) ليلة القدر خير من ألف شهر(3) تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر(4) سلام هي حتى مطلع الفجر(5)” 

1. Ne e zbritëm atë (Kur’anin) në Natën e Kadrit.

2. E ç’të bëri ty të dish se ç’është Nata e Kadrit?

3. Nata e Kadrit është më e rëndësishme se një mijë muaj!

4. Me lejen e Zotit të tyre në (atë natë) të zbresin engjëjt dhe shpirti (Xhibrili) për secilën çështje.

5. Ajo (që përcakton Zoti) është paqe deri në agim të mëngjesit. “ Kadër: 1 – 5

Kjo sure është e zbritur në Meke, i ka 5 ajete për të cilat do të flasim në këtë hytbe.

Allahu i Madhëruar ka krijuar gjithçka dhe në mesin e krijesave të Tij ka bërë zgjedhje dhe dallime.

Ai ka bërë zgjedhje në personalitete, në vende, kohëra, vepra, e tjerë.

Allahu i Madhëruar vitin e ka bërë 12 muaj. Në mesin e tyre e ka dalluar muajin e Ramazanit. Në mesin e ditëve e ka dalluar ditën e xhuma. Në mesin e netëve e ka dalluar natën e Kadrit.

Allahu i Madhëruar në këtë natë e ka zbritur Kuranin.

Ne e zbritëm atë (Kur’anin) në Natën e Kadrit.

Çfarë është kjo natë?

Allahu i Madhëruar i bën pyetje retorike të dërguarit të tij:

E ç’të bëri ty të dish se ç’është Nata e Kadrit?

Në vijim ishte përgjigjja:

Nata e Kadrit është më e rëndësishme se një mijë muaj!

Çfarë ndodhë në këtë natë?

Allahu i Madhëruar ka thënë:

Me lejen e Zotit të tyre në (atë natë) të zbresin engjëjt dhe shpirti (Xhibrili) për secilën çështje.

Pra, në këtë natë të madhe, në këtë natë madhështore, banorët e tokës i kanë mysafir banorët e qiellit, melekët së bashku me Xhibrilin.

Andaj, kjo natë është siç ka thënë Allahu i Madhëruar:

Ajo (që përcakton Zoti) është paqe deri në agim të mëngjesit.

Cili ishte shkaku i zbritjes së kesaj sure?

Tregon Muxhahidi se i dërguari i Allahut, salAllahu alejhi ve selem, e ka përmendur një njeri nga beni israilët se ka luftuar në rrugë të Allahut 1000 muaj, gjë nga e cila janë habitur sahabët. Në këtë Allahu i Madhëruar e ka zbritur:” inna, enzelnahu fi lejletil-kadër…“ ku Allahu thotë se nata e kadrit – të cilën ua ka dhënë umetit të Muhamedit – është më e mirë se 1000 muaj.

Çfar do të thotë nocioni “Kadër”?

Kadër dmth: gjykim, vlerësim, përfillje.

Origjina e këtij nocioni sillet rreth kuptimit të vlerësimit të gjërave.

Prej këtu domethënia është se ajo natë është nata e gjykimit, nata e vlerësimit, nata e caktimit.

Poashtu Allahu e ka theksuar në suren Duhan:

Ne e zbritëm atë në një natë të bekuar (në natën e begatshme të kadrit). Ne dëshiruam t’u tërheqim vërejtjen, e njerëzit të jenë të gatshëm. Në atë (natë) zgjidhet çdo çështje në mënyrë të prerë.“ 3, 4

Nata e kadrit është një shansë e madhe 1000 muaj përafërsisht janë 83 vjet

 • Nëse e ke arritur një vit, ka arritur që veprat e tua të jenë sa 83 vjet.
 • E nëse e ka arritur 2 vjet, ke arritur që veprat e tua të jenë sa 166 vjet.
 • E nëse e arrinë 10 vjet, ke arritur që veprat e tua të jënë sa 830 vjet.

Andaj vëlla i dashur besimtar, bëhu i kujdeshsëm se si dhe në çfarë gjendje e pret këtë natë.

Nëse e ke shtuar adhurimin në këtë muaj, shtoje më tepër në këtë natë,

Nëse i ke shtuar lutjet në këtë muaj, shtoi lutjet edhe më tepër në këtë natë.

E lusim Allahun e Madhëruar të na bëjë besimtarë të sinqertë, të na frymëzojë për vepra të mira, të forcon këmbët në këtë rrugë dhe të na mëshirojë meshirën e Tij e të na ringjallë në xhenet në shoqërinë e pejgamberëve dhe robërve të mirë. Amin.

Allahu thërret për në venbanimin e paqës – xhennet, dhe atë që do, e vë në rrugë të drejtë.“ Junus: 25

Hytbeja e dytë

Kur është nata e Kadrit?

Nata e Kadrit, një nga netët e muajit Ramazan, dhe atë në dhjetë netët e fundit të këtij muaji.

I dërguari i Allahut një ditë ka dalur në xhami për t’ju treguar sahabëve cila është ajo natë, por dy sahabë janë grindur mes vete dhe kanë ngritur zërat. Në këtë rast i dërguari i Allahut, salAllahu alejhi veselem, ka thënë:

(إني خرجت لأخبركم بليلة القدر و إنه تلاحى فلان و فلان فرفعت و عسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في السبع و التسع و الخمس)

“Unë kam dalur t’ju tregoj për natën e Kadrit, por filani dhe filani u kacafytën, e ajo u ngrit, por ndoshta është hajr për juve, andaj kërkojeni në të shtatën, në të nëntën dhe të pestën.”

Vëlla i ndëruar besimtar, shfrytëzoi këto netë që ta arrishë natën e Kadrit, e mos të të ikë, se pasha Allahun, ai që e lëshon këtë natë ka humbur tërë mirësinë.

I dërguari i Allahut, salAllahu alejhi ve selem, ka thënë:

(إن هذا الشهر قد حضركم و فيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله و لا يحرم خيرها إلا محروم)

“Ky muaj ju ka ardhur, dhe në të ka një natë që është më e mirë se një mijë muaj, ai që privohet nga ajo, është privuar nga i gjithë hajri, a nuk privohet nga hajri i saj, përpos i privuari.” Sahih, tra. Ibn Maxhe

I dërguari i Allahut, salAllahu alejhi ve selem, na ka stimuluar ta shfrytëzojmë këtë natë dhe ka thënë:

((مَن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا، غُفر له ما تقدَّم من ذنبه)) متفق عليه.

“Kush ngritet (për tu falur) në natën e Kadrit më besim dhe duke shpresuar në shpërblimin e Allahut, do t’i falen mëkatet që i ka bërë deri atëherë.“ Mutefekun alejhi

Dua (lutje)

(o Zoti ynë, na jep të mira në dynja dhe në Ahiret na jep të mira dhe na ruaj nga dënimi i Zjarrit.)

(Zoti ynë, më fal mua, prindërit e mi dhe besimtarët në ditën kur do të bëhet llogaria)

(o Allah, ne të kërkojmë të na japësh dituri të dobishme, furnizim të pastër dhe vepra të pranuara.

(O Allah, na trego të vërtetën me të vërtetë dhe na I bën të mundur ta pasojmë dhe na e trego të kotën me të kotë dhe na bën të mundur ti largohemi.)

(O Allah, fali besimtarët dhe besimtaret, muslimanët dhe muslimanet, të gjallët prej tyre dhe të vdekurit.)

(O Allah, force islamin dhe muslimanët dhe poshtëroje shirkun dhe mushrikët)

(Allahu urdhëron drejtësi, bamirësi, ndihmë të afërmve, e ndalon nga imoraliteti, nga e neveritura dhe dhuna. Ju këshillon ashtu që të merrni mësim.)

Hoxhë Ali Shabani

Burimi: albislam.com

0 937

Prej Cezarit, perandorit romak, deri te Muaviu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij:

Kemi marrë vesh për atë që ka ndodhur mes teje dhe Aliut – të birin e Ebu Talibit. Ne mendojmë që ti je më meritor për t’u bërë kalif. Nëse më urdhëron, të dërgoj një ushtri e cila do ta sjellë kokën e Aliut.

Prej Muaviut, deri te Herakliu:

Dy vëllezër janë zënë, ç’punë ke ti që ndërhyn? Nëse nuk e mbyll gojën, ta dërgoj një ushtri fillimi i së cilës është te ti ndërsa fundi tek unë, ma sjellin kokën tënde dhe ia dërgoj Aliut.

Nga arabishtja: Agim Bekiri

Burimi: albislam.com

0 301

Hyrja

Adhurimet janë të ndryshme, prej tyre që janë

 • Të zemrës – sinqeriteti.
 • Të gjymtyrëve – namazi, agjërimi, haxhi.
 • Të gjuhës – teubeja, istigfari, dhikri.
 • Materiale – zekati, sadakaja.

 

Të gjitha këto ibadete njeriu duhet t’i bëjë për Allahun dhe mos t’ia shoqërojë askë.

Agjërimi si një adhurim madhështor, është shumë i veçantë.

Ai e edukon besimtarin me një edukim shpirtëror. E bën të meditojë dhe zbulon horizonte të reja në të ardhmen e tij.

Prej adhurimeve në të cilat ndikon agjërimi është:

 1. Devotshmëria dhe poashtu
 2. Sabri

Braktisja e ushqimit, pijes, epsheve me agjërim dëshmon për se ai besimtar ka devotshmëri (takva) dhe durim (sabër) dhe se me agjërim ai vazhdimisht është duke i kultivuar këto dy gjëra.

* Çka nëse njeriu arrin devotshmërinë dhe bëhet durimtarë?

E para; Devotshmëria

 1. I devotshmi është më i ndershmi te Allahu i Madhëruar:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“… e s’ka dyshim se te All-llahu më i ndershmi ndër ju është ai që është më i devotshëm.“ Huxhurat, 13

 1. Për të devotshmit Kur’ani është udhëzim.

“Elif, Lam, Mim. Ky është libri që nuk ka dyshim në te (sepse është prej Allahut) është udhëzues për ata që janë të devotshëm.“ Bekare, 1, 2

 1. Xheneti është i pregatitur për të devotshmit

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133)

“Dhe ngutuni (me punë që meritoni) në falje mëkatesh nga Zoti juaj dhe për një xhennet, gjerësia e të cilit është si gjerësia e qiejve dhe e tokës, i përgatitur për të devotshmit.“ Ali Imran, 133

Poashtu ka thënë:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ

“Të devotshmit janë në kopshte e burime.“ Dharijat, 15

 1. Allahu është me të devotshmit

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ  التوبة: 36

“… e dijeni se Allahu është me të devotshmit.“ Teube, 36

 1. Allahu i do të devotshmit

 ))بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ  ((آل عمران: 76

“Po kush e përmbush amanetin e vet me besnikëri dhe ruhet nga mëkatet, s’ka dyshim, Allahu i do të devotsmit.“ Ali Imran, 76

 1. Për të devotshmin ka rrugëdalje dhe furnizim

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ

“… e kush u përmbahet dispozitave të Allahut, atij Ai i bën rrugëdalje, dhe e furnizon atë prej nga nuk e kujton fare…“ Talak, 2, 3

 1. Të devotshmëve Allahu u bën dallues, ua shlyen të këqiat dhe i fal

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ  الأنفال: 29

“O ju të cilët keni besuar, nëse i frikësoheni Allahut, do të bën për ju dallues, do tua shlyjë mëkatet dhe do tu falë. Allahu është pronar i mërisëve të mëdha.“ Enfal, 29

Përfundim i hytbes

Hytbeja e dytë

Atë që përmendëm më parë se Agjërimi bën edukimin shpirtëror të besimtarit dhe e bën të dëvotshëm, poashtu agjërimi ndikon te njeriu në durimin e tij. Ai, dmth besimtari, çdo ditë edukohet me sabër duke bërë durim në atë që Allahu i Madhëruar ia ka ndaluar. Edhe kështu kalitet në këtë lloj adhurimi të cilin Allahu i Madhëruar e do shumë.

Këtë e shohim në fjalët e Allahut subhanehu ve teala:

 1. të përgëzohen durimtarët

“ … po ti jepju myzhde durimtarëve.“ Bekare, 155

 1. Allahu është me durimtarët:

“… bëni durim se Allahu është me të durueshmit.“ Enfal, 46

 1. Allahu i do durimtarët:

“ … Allahu i do durimtarët.“ Ali Imran, 146

Sa i përket shpërblimit të durimtarëve, Allahu I Madhëruar ka thënë:

” Dhe për shkak se ata duruan, i shpërbleu me xhennet dhe me petka mëndafshi” Insan, 12

”.. ndërsa të durueshmive u jepet shpërblimi i tyre pa masë!” Zumer, 10

”… E Ne do t’ua japim atyre që ishin të durueshëm shpërblimin më të mirë të asaj që vepruan. ” Nahël, 96

E lusim Allahun që me agjërim në këtë muaj të bekuar të na bëj prej të devotshmëve dhe prej durimtarëve.

NA NDIQNI NË