Arhiva DitoreJul 3, 2017

0 235

1. Imam Neveviu, rahimehullah, ka thënë; “Pëlqehet që të kërkosh nga dikush të lexoj Kur’an dhe t’i ta dëgjosh atë, ngase një gjë e tillë është më afër kuptimit dhe meditimit (të ajeteve të Kur’anit për ty) sesa gjatë leximit të Kur’anit vetmas. Njashtu, pëlqehet që besimtari të lexoj ajetet Kur’anore ngadalë, t’i meditojë ato dhe pëlqehet që të qaj ndonjëher gjatë leximit apo ndëgjimit të Kur’anit.”

Komenti i Sahihut të Muslimit nga Imam Neveviu, 3/277 Komenti i Sahihut të Buhariut nga Ibn Betali; 10/278

2. Hasan el Basriu, rahimehullah, ka thënë; “Dituria është dy lloje; 1. Dituria e cila është në gjuhë, kjo dituri është argument i Allahut kundër teje. 2. Dituria e cila është në zemër, kjo është dituria e dobishme.”

Suneni i Darimiut; 1-373-374 me nr.376, Musanefi i Ibn Ebi Shejbes; 34361, Ibn Abdulberi në Xhamiu Bejanil Ilmi; 1/190-191.

3. Ibn Mes’udi, radijAllahu anhu, ka thënë; “Disa njerëz e lexojnë Kur’anin, porse leximi i tyre nuk depërton më tepër se deri tek fyti i tyre. Po të depërtonte leximi i Kur’anit në zemër, zemrës do ti dhurojë gjallëri dhe dobi të shumta.”

Muslimi në Sahihun e tij

4. Kush e lexon Kur’anin dhe mediton rreth porosive të tij, i tilli do të has se jobesimtarët do të pendohen ditën e gjykimit dhe do të kërkojnë nga Allahu t’i kthej në dynja dhe t’ia fillojnë prej fillimit që ta besojnë Allahun dhe të veprojnë vepra të mira, por përgjigjeja do të jetë; Jo, nuk ka kthim më mbrapa.!

Dr. Omer el Mukbil

5. Allahu, xhele ue ala, na urdhëron për bamirësi ndaj njeriut të cilin e llogarisim si armik dhe i cili na bën padrejtësi. Kurse, anën tjetër na urdhëron të kërkojm mbrojtje dhe të mos jemi të mëshirshëm dhe bamirës ndaj shejtanit, ngase me shejtanin nuk ka miqësi, ai e ka të vetmin qëllim, shkatërrimin e bijve të Ademit, duke kujtuar gjithmonë armiqësinë e madhe mes tij dhe Ademit alejhi selam.

Ibn Kethiri Tefsir Kur’anil Adhim, 1/110

Burimi; albislam.com

Nga arabishtja; Suad Shabani

NA NDIQNI NË