Arhiva DitoreAug 2, 2017

0 449

1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “A mos janë të sigurt ata që përgatitën kurthe, se All-llahu nk do t’i trandë ata me tokën, ose nuk do t’u vijë atyre dënimi kah nuk mendojnë?” (Nahl: 45).

Hasan el Basriu, rahimehullah, ka thënë; “Takova njerëz të cilët ishin më të vëmendshëm ndaj llogaritjes së viteve të tyre (se ku u kalonte koha dhe jeta ) sesa në llogaritjen e pasurisë së tyre.”

2. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Vërtet, jeta e kësaj bote është vetëm lojë e dëfrim.” (Muhamed; 36).

Ebu Darda, radijAllahu anhu, ka thënë; “Dunjaja është e mallkuar dhe çdo gjë që është në të është e mallkuar përpos dy gjërave; 1. Përmendjes së Allahut, dhikri dhe 2. Dhënia dhe marrja e diturisë.

Dijetari dhe kërkuesi i diturisë janë pjesmarrës në shpërblime kurse njerëzit e tjerë janë sikur mizat prej të cilave nuk ka hajr (mirësi).”

3. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “E jeta e kësaj bote nuk është tjetër pos një përjetim mashtrues.” (Al Imran; 185).

Imam Maliku, rahimehullah, u pyet në lidhje me zuhdin në dunja? Ai, tha; Fitimi hallall dhe shkurtimi i shpresës për qëndrim të gjatë në këtë dunja.

4. Ibn Kajimi, rahimehullah, thote; “Nuk ka diçka që i bën dobi më së shumti robit të Allahut në dunja dhe në ahiret dhe që është çelës i shpëtimit, sesa meditimi rreth ajeteve të Kur’anit.”

Medarixh es Salikin; 1/450

5. Ibn Kajimi, rahimehullah, thote; “Allahu perkujdeset per ate i cili lexon Kur’anin dhe punon sipas porosive te tij, qe i tilli mos te devijoj nga rruga e drejte ne dunja si dhe e ruan qe mos te jete prej te deshpruarve ne ahiret.”

Miftah Dar es Sea’deh:; 1/35

Burimi; albislam.com

Nga arabishtja; Suad Shabani

NA NDIQNI NË