Arhiva DitoreSep 13, 2017

0 480

1. “Nuk ka vendpushim tjetër për robin, vetëm se nën hijen e pemës Tuba (në Xhenet).” – Omer ibn AbdulAziz, Allahu e mëshiroftë.

2. “Ishim të angazhuar me Kur’anin, na mbulonin mirësitë.” – Imam Taberiu, Allahu e mëshuroftë.

3. Në Sahihun e Muslimit është shënuar se i dërguari i Allahut, salAllahu alejhi ve sel-lem, ishte pyetur: “Cilët janë fjalët më të mira?”

Ai tha: “Atë çfarë Allahu zgjodhi për melekët dhe robërit është: SubhanAllahi ve bihamdihi (I Lartësuar është Allahu dhe Atij i takon falënderimi)” – Shejh Dr. Sead el-Atik

4. “Kur zemra e shijon ëmbëlsinë e adhurimit të Allahut dhe sinqeritetin ndaj Tij, nuk ka gjë më të ëmbël, të shijshme dhe të mirë për te.” – Shejhul-islam Ibn Tejmije, Allahu e mëshiroftë

5. “Personi arrinë bereqetin përmes punës së tij, nëse nuk e sheh personi bereqetin e veprës së tij në veten, pasurinë dhe familjen e tij, atëherë le ta rishikojë qëllimin e tij.” – Dr. AbdulAziz et-Tarifi

6. “Shpresa e njeriut zgjatet me shtimin e pasurisë së tij, duke menduar se qëndrimi (në këtë botë) zgjatet përmes lukseve, porse Allahu nuk ia zgjat jetën të pasurit për pasurinë e tij e as ia shkurton jetën të varfërit për varfërinë e tij: “Mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm.” [el-Humeze: 3] – Shejh Dr. AbdulAziz Et-Tarifi

7. “Prej dobive të salavatit janë: Eliminimi i brengave, largimi i varfërisë dhe plotësimi i kërkesave.” – Shejhul-islam Ibn Kajjim el-Xhevzije, Allahu e mëshiroftë

Përktheu dhe përshtati: Amir Shabani

Burimi: albislam.com

0 402

Vabisa ibën Mabedi, radijallahu anhu, ka thënë: Shkova te Pejgamberi, salallahu alejhi ue selem, e ai më tha: Ke ardhur të pyesësh për mirëbërjen dhe keqbërjen?
I thashë: Po
Ai më tha: Pyete zemrën tënde.

(E transmetojnë Ahmedi dhe Darimiu dhe hadithi është Hasen li gajrihi)

Marrja e fetvasë nga zemra duhet ti plotësoje këto dy kushte:

1. Zemra e atij që pyetet duhet të jetë e drejtë dhe ti kryen detyrat fetare.
2. Nëse nuk ka njohuri për vendin e paqartësisë në çështjen për të cilat kërkohet fetva, nga i cili varet edhe arritja e synimit të dispozitës fetare
(تحقيق المناط)

Përktheu nga gjuha arabe: Vedat Skenderi

Burimi: albislam.com

NA NDIQNI NË