Arhiva MujoreDecember 2017

0 328

1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Nun, betohem në pendën (lapsin) dhe në atë çka shkruajnë!” (El Kalem; 1).
Lapsi është begati dhe mirësi e madhe nga Allahu, xhele ue ala!  Po mos të ishte lapsi(dmth Allahu e bëri sebeb lapsin) nuk do përhapej Feja dhe nuk do përmisohej (rregullohej) jeta, Allahu është më i Dituri rreth asaj se me çka përmisohen krijesat e Tij. Katade, rahimehullah
Ed durur el Menthur Fi Tefsiri Bil Me’thur; 8/242

2. Allahu, xhele ue ala, ka thënë: “Thuaju: “Ajo që është te Allahu është shumë më e mira se dëfrimi dhe tregëtia, e Allahu është furnizuesi më i mirë!” (El Xhumua; 11).
Kush mediton këtë porosi Kur’anore, turpërohet prej Allahut që këto dhjetë ditë të Dhul-Hixhes t’i kaloj sikurse ditët e tjera të zakonshme.
Shejh Dr. Omer el Mukbil

3. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Thuaj: “s’ka dyshim se vdekja prejsë cilës po ikni, ka për t’ju zën, e mande do të silleni te Ai që e di të padukshmën dhe të dukshëm, dhe atëherë Ai do t’ju njoftojë me atë që keni punuar.” (El Xhumua; 8)
Çdo ditë shohim xhenaze të të vdekurve të cilët kalojnë para nesh, mirëpo ne mendojmë se vdekja ështê shënuar për të gjithë njerëzit përpos se neve nuk na është shënuar.
E shohim se toka po mbushet me të vdekur, e nuk mendojmë fare se edhe ne një ditë do të jemi banorë të atyre varreve.
Ali Tantavi, rahimehullah. Nur ve hidaje; fq.21

4. Nëse robi i Allahut tregohet arrogant dhe mendjemadh karshi pranimit të hakut(të vërtetës), Allahu do t’ia zbraps zemrën e tij, e nëse Allahu ia zbraps zemrën dikujt, atëherë, a thua vallë, kush ka mundësi t’ia rregulloj pastaj!?
Allahu , xhele ue ala, ka thënë; “Unë do t’i zbraps nga argumentet e Mia ata të cilët pa pasur drejtë bëjnë kryelarësi në tokë.” (El A’raf; 146).
Dr. Abdullah Sekakir

5. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Mos u përçani mes vete e të dobësoheni e ta humbni fuqinë.” (El Enfal; 46).
Nuk ka dyshim se përçarja e dobëson umetin i cili ka qenë i fortë kurse e vdesë umetin i cili ka qenë i dobët.

Muhamed Gazali. Hulukul Muslim; fq.167

Nga arabishtja : Suad B. Shabani

Burimi: albislam.com

0 386

1. “Besimi dhe devotshmëria janë dyert e bereqetit.” – Shejh Dr. Sead el-Atik

2. “Shpeshtimi i dhikrit (përmendjes së Allahut) është nga shkaqet e qetësimit të zemrës, dhe kur shtohet dhikri e pakësohet qetësimi, sepse nëse gjuha bën dhikër ndërsa zemra është në gaflet (shkujdesje), edhe dënimi është sipas llojit të veprës [“Vërtetë, me përmendjen e Allahut zemrat qetësohen.” (er-Rad: 28)]” – Shejh Dr. AbdulAziz et-Tarifi

3. “Të gjitha sprovat janë të lehta përveç sprova në fé. Prandaj i Dërguari salAllahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: “Dhe mos na sprovo në fenë tonë.”” – Shejh Dr. Muhammed Salih el-Munexhid

4. “Nijeti (qëllimi) është tregtia e dijetarëve.” – Thënie dijetarësh

5. “Shumica e njerëzve që kanë gabime, më së shumti i përmendin gabimet e njerëzve tjerë.” – Ibn Sirini, Allahu e mëshiroftë

6. “(Elhamdulilah, Falënderimi i takon Allahut) është fjala e parë të cilën e ka thënë Ademi (alejhis-selam), pasiqë e krijoi Allahu, dhe është fjala e parë që ekziston në Kur’anin Famëlartë, dhe njerëzit më të mirë në Ditën e Kijametit janë falënderuesit. Elhamdulilah.” – Shejh Hilmi en-Nexhar

Përktheu dhe përgatiti: Amir Shabani

Burimi: albislam.com

0 109

Pyetja: Kam harruar se nuk kam pasur abdes dhe jam falur. Pasi që mbarova namazin, kujtova se nuk kisha abdes. A duhet ta përsëris namazin?

Përgjigjja: Falënderimi i qoftë Allahut.

Po, kushdo që falet pa abdes nga harresa, duhet ta përsërisë namazin, sepse i dërguari, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, ka thënë: “Allahu nuk pranon namazin e askujt nëse e prish abdesin deri sa të merr abdes.”

E transmeton Buhariu nga hadithi i Ebu Hurejres në (Kapitullin e abdesit).

Për dallim nga personi që falet e mbi rrobat e tij ka papastërti, me padijen e tij, ai nuk duhet ta përsërit namazin, sepse Xhibrili erdhi tek Profeti, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, derisa ishte duke u falur dhe i tha atij se në këpucët e tija kishte diçka të pista, kështu ai vazhdoi duke u falur.

E transmeton Ahmedi nga hadithi i Ebu Said el-Hudriut, Allahu qoftë i kënaqur me të, në Musnedin e tij.

Ky hadith dëshmon se ai që nuk është i vetëdijshëm për papastërti nuk duhet ta përsërisë namazin , dhe kjo vlen edhe për atë që harron.

Muhamed ibn Salih el Uthemijn në librin e tij (I’lam el Musafirin, f. 12)

Islamqa.info / albislam.com

Përktheu: Shpend Zeneli

0 593

Dispozitat e shkronjës Ra (ر )

 

Shkronja Ra (ر ) i ka dy dispozita:

  1. Tefhim (التَّفْخِيم ) ( Shqiptimi i shkronjës Ra trashë-me trashje të zërit).
  2. Terkik ( التَّرْقِيقُ ) ( Shqiptimi i shkronjës Ra lehtë ).

 

  1. Shkronja Ra bëhet Tefhim (التَّفْخِيم ) në këto raste:
  2. Kur shkronja Ra është e vokalizuar me damme dhe me fet’ha ( رُ رَ ).
( رُ ) رُبَّما يَحْشُرُ عُرُباً
( رَ ) صَبَرَ خَرَجُوا رَحِيمٌ

 

  1. Kur shkronja Ra është me Sukun ( رْ ) dhe para saj janë shkronja vokalizuara me damme ose fet’ha.
( رْ ) العَرْشُ القُرْآنُ

 

Vërejtje:

Shkronja ( ر ) lexohet trash në rastet të cilat i përmendëm më lartë me përjashtim të një rasti në suren Hud,  ajeti 41. Në këtë ajet shkronja Ra i plotëson kushtet të lexohet trash mirëpo lexohet hollë.

{ بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا }

 

  1. Shkronja Ra bëhet Terkik ( التَّرْقِيقُ ) në këto raste:
  2. Kur shkronja Ra është e vokalizuar me kesra ( رِ ).

(رِجاَلٌ    قَرِيبٌ    وَالْفَجْرِ( رِ

  1. Kur shkronja Ra është me Sukun ( رْ ) dhe para saj vjen shkronjë e vokalizuar me kesra ose shkronja Ja ( يْ ).

( مُقْتَدِرُ      الطَّيْرُ( رْ

Përgatiti: Hoxhë Vedat Skenderi

Burimi: albislam.com

0 390

1. Sa herë është cekur në Kuran, Merjemja alejha selam!?

– Merjemja alejha selam është cekur në Kuran tridhjetë e katër herë!

2. Sa herë janë cekur në Kuran Jehudët dhe Krishterët!?

– Krishterët janë cekur në Kuran katëtmdhjetë herë kurse Jehudët janë cekur vetëm tetë herë.

3. Cilat sure në Kuran fillojnë me fjalën “قل” (Thuaj)!?

– Pesë sure në Kuran kanë filluar me fjalën (shprehjen) “قل” (Kul-Thuaj), ato janë;

1) Sureja el Xhinë; ِ
قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا
Thuaj: “Mua më shpallet se një grup i vogël nga xhinët i vuri veshin dhe dëgjoi (Kur’anin) dhe (kur u kthyen te të vetët) thanë: “Ne kemi dëgjuar një Kur’an që mahnit.” (El Xhinë; 1).

2) Sureja el Kafirun;
قلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
Thuaj: “O ju jobesimtarë!” (El Kafirun; 1).

3) Sureja el Ihlas;
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
Thuaj: Ai, Allahu është Një!” (El Ihlas; 1).

4) Sureja el Felek;
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَق
Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit.” (El Felek; 1).

5) Sureja en Nas;
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
Thuaj: “Mbështetem në Zotin e njerëzve!” (En Nas; 1).

4. Në lidhje me kë zbriti fjala e Allahut;
سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ
Një lutës e kerkoi dënimin e pashmangshëm.” ( El Mearixh; 1).

– Zbriti në lidhje me Nedër Ibnul Harith.

5. Në lidhje me kë zbriti fjala e Allahut;
إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
Është e vërtetë se ti nuk mund ta udhëzosh atë që do ti, por Allahu udhëzon kë të dojë dhe Ai është që di më së miri për të udhëzuarit.” (El Kasas; 56).

– Zbriti në lidhje me Ebu Talibin, Xhaxhain e resulullahut, salallahu alejhi ue selem!

Autor; Ali Abdulkadir el Murejshid

Nga arabishtja; Suad Shabani

Burimi: albislam.com

0 80

Pyetja: Disa vizitorë kujdesen që të përsërisin umre për vete apo për të afërmit e tyre, dhe atë ngase ndjejnë frikë se nuk do kenë mundësi të kthehen përsëri të vizitojnë Meken në një udhëtim tjetër, cila është dispozita mbi këtë veprim?

Përgjigjja: Nuk është përcjellur nga i dërguari, paqja dhe bekimi Allahu qoftë mbi të, fjalë apo vepër që ndalon një gjë të tillë, por, përkundrazi është përmendur hadithi i Aishes, Allahu qoftë i kënaqur prej saj, që flet për lejueshmërinë e veprimit të umres më tepër se një herë brena një udhëtimi, kur e lejoi të kryejë umren pasi që kishte përfunduar haxhi, për të plotësuar dëshirën e saj.

Nuk ekziston fjalë nga ndonjë prej medh’hebeve që ndalon përsëritjen e umres në një udhëtim, apo kryerjen e umres pas haxhit, pos asaj çfarë është kuptuar nga thënia më e njohur e medh’hebit Maliki që e shohin të papëlqyer përsëritjen e umres brenda një viti.

Shejh AbdulAziz ibn Bazi, Allahu e mëshiroftë,  është pyetur: Nëse dikush vjen në Mekë për haxh ose umre, a i lejohet që pasi të ketë përfunduar haxhin dhe umren të kryejë një tjetër umre, qoftë për vete apo për ndonjë tjetër, gjatë këtij udhëtimi të njëjtë, në mënyrë që ai të del prej Mekës deri në Ten’im që të vesh ihramin dhe më pas të kryen edhe një Umre?

Ai u përgjigj: “Nuk ka asgjë të keqe në këtë, falënderimet i qofshin Allahut, nëse ai ka ardhur për të kryer Haxh ose Umre për vete, ose në emër të dikujt tjetër dhe më pas dëshiron të kryejë një tjetër umre për vete ose për dikë tjetër, nuk ka asnjë problem, por, ai duhet të del jashtë kufijve të Mekes (harem), deri në Ten’im ose Xhirane, apo diku tjetër dhe të vesh ihramin prej aty, pastaj hyn në Meke, e bën tavafin, ec në mes Safas dhe Merves dhe i shkurton flokët. Kjo vepër është e lejuar, qoftë ta bën për vete, për një të afërm apo për ndonjë mik që ka ndëruar jetë apo për një person që është i paaftë për umre, siç janë të moshuarit të cilët nuk kanë mundësi ta kryejnë umren. Aisheja veproi kështu me urdhërin e Pejgamberit, paqja dhe bekimi Allahu qoftë mbi të, atëherë kur ajo mori leje për ta bërë umren natën e 13-të dhe ai i lejoi, duke urdhëruar AbduRrahman ibn Ebu Bekrin (vëllain e saj) ta çonte atë në Teni’m dhe e bëri umren. E që është umreja e dytë për të brenda Mekës.

Pra, për në fund, nuk ka asnjë të keqe nëse e kryen njeriu haxhin apo umren për veten e tij, pastaj të kryen umren në emër të dikujt tjetër, ashtu siç lejohet gjithashtu të kryej haxhin ose umren për dikë tjetër dhe pastaj të kryejë umren për vete. Nuk ka asnjë të keqe në këtë.

Marrur nga (Fetava Nurun ala Derb).

Sido që të jetë, shumë dijetarë kanë konstatuar mendim unanim se ai që është në Meke, mikat për të është vendi jashta kufirit të haremit (vendit të shjentë të Mekes) nëse dëshiron të kryen umre.

Ibn Abdulberi, ka thënë: “Umreja nuk është e vlefshme –tek të gjithë- nëse nuk del jashta kufirit të Mekes, qoftë të jetë banor i Mekes apo të mos jetë banor i saj, për aq sa largohet është vepër më e madhe dhe më së miri, i lejohet që vendi më i afërt të jetë Ten’imi. Dhe atë të vesh ihramin jashta kufirit të Mekes, e që vendi më i largët janë mikatet e vendi më i afërt është Ten’imi.” Marrur nga libri (El Iistidhkar, 4/115)

Këtë mendim e kundërshton shejhul islam ibn Tejmije, Allahu e mëshiroftë, siç e potencon këtë në librin e tij (Mexhmu’ul fetava).

Mendimi më i saktë është mendimi i shumicës së dijetarëve të cilët lejojnë përsëritjen e umres në një udhëtim, e nuk ka argument që e ndalon një gjë të tillë, edhe pse shpeshtimi i tavafit është më primare se shpeshtimi i umres.

Ajo që aludon për këtë:

  1. I dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi Allahu qoftë mbi të, nxiste në shumë hadithe për umre, e që preferimi i një vepre nënkupton shpeshptimin e asaj vepre.

Siç qëndron në hadithin e Ebu Hurejres, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, se i dërguari, paqja dhe bekimi Allahu qoftë mbi të, ka thënë: “Umreja deri në umren tjetër, shlyen mëkatet që janë mes tyre, e për haxhin e pranuar nuk ka shpërblim tjetër, përpos se xhenetin.” Buhariu, 1773. Muslimi, 1349.

  1. Ky veprim është konfirmuar në hadithin e Aishes, Allahu qoftë i kënaqur prej saj.

Përktheu: Shpend Zeneli

Burimi: albislam.com

0 358

1. Allahu, xhele ue ala, ka thën; “Kur edëgjojnë atë që i është zbritur të dërguarit (Kur’anin), prej syve të tyre rrjedhin lotë, ngase e kanë kuptuar të vërtetën dhe thonë: “Zoti ynë, ne kemi besuar, pra regjistro ndër ata që që dëshmojnë (ndër ymetin e Muhamedit).” (El Maide; 83).

Kjo është gjendja e shokëve e të dërguarit të Allahut, salAllahu alejhi ue selem! , andaj kush nuk e ka gjendjen e tillë, nuk bëjnë pjesë në udhëzimin dhe metodologjinë e tyre. Et Tedhakur, të Kurtubiut; fq.211

2. Kryerja e mëkateve është rruga më e shpejtë e cila shpie njeriun drejtë përbuzjes, shaktërrimit dhe nënçmimit; “Dhe për shkak të mizorisë së tyre, që ishin jahudi, dhe për shkak se penguan shumë nga rruga e Allahut, Ne ua ndaluam (ua bëmë haram) disa (lloje ushqimesh) të mira që u ishin të lejuara.” (Nisa; 160).

Muhamed el Gazali Hulukul Muslim; fq.182

3. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Ndana, pra, neve prej popullit të fëlliqtë.” (El Maide; 25).

Largimi dhe ndarja nga shoqëria e keqe është cilësi e njerëzve të zgjedhur dhe të mençur. Ngase, shoku i keq është sikurse farkatari. El Iz Ibn Abduselam, rahimehullah Shexheretul Mearif Vel Ahval; fq.255

4. Pranimi i veprës është më i vështirë sesa kryerja e saj, a nuk e keni ndëgjuar se çfarë ka thënë Allahu; “Allahu pranon vetëmprej tësinqertëve.” (El Maide; 27).

Ali Ibn Ebi Talibi, radijAllahu anhu El Ihlas ven Nijeh, të Ibn Ebi Dunja; fq.39

5. Kuptimi i drejtë i kuptimit të rrizkut (furnizimit)! Allahu, xhele ue ala, për kërkimin e rrizkut, tha; “Ecni nëpër pjesë të saj dhe.” (El Mulk; 15).

Kurse, në lidhje me adhurimin e Allahut, tha; “Ecni shpejt për aty ku përmendet Allahu.” (El Xhumua; 9).

Ali Tantavi, rahimehullah Nur ve hidaje; fq.133

Nga arabishtja; Suad Shabani

Burimi: albislam.com

NA NDIQNI NË