Arhiva DitoreJan 10, 2018

0 282

1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë, “O ti Pejgamber, qëndro i fortë në besnikëri ndaj Allahut.” (Ahzab; 1).

Allahu i bënë thirrje të dërguarit të Tij, Muhamedit, salAllahu alejhi ue selem!, simbas cilësisë së tij (O ti pejgamber) e jo në emrin e tij (O Muhamed) si respekt ndaj tij. Nga kjo mësojmë se njerëzit që kanë pozitë dhe vlerë, nuk është prej edukatës t’i thërrasim në emër.

Hashijetu esh Shihab ala Tefsir el Bejdavij; 7/155

2. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Dhe prej tyre Ne bëmë prijës që me urdhërin Tonë udhëzojmë, pasi që ata (që i bëmë prijësa) ishin të durueshëm dhe ndaj argumenteve Tona ishin të bindur.” (Sexhde; 24).

Ajo çfarë kemi lexuar nga jeta e pejgambërve, njerëzve të devotshëm, të sinqertë, dëshmorët dhe të mirët është se ata ishin prijës të së mbarës dhe ishin shembull për të mirë, andaj kjo aludon se kjo rrugë është me përgjegjësi por njëherit është edhe pozitë madhore dhe me vlerë.

Muhamed Gazali Hulukul Muslim; fq.122

3. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Dhe prej tyre Ne bëmë prijës që me urdhërin Tonë udhëzojmë, pasi që ata (që i bëmë prijësa) ishin të durueshëm dhe ndaj argumenteve Tona ishin të bindur.” (Sexhde; 24).

Kur e sheh që njerëzit janë larguar nga marrja e përgjegjësisë së përmisimit të umetit apo nuk dinë ata mirëmenagjimin e tyre, atëherë është shanca jote, që t’i të jesh prej tyre dhe të bëhesh prijës për punë të mbara dhe për mirësi në shoqëri. Medito rreth ajetit të lartëpërmendur.

Shejh Dr. Nasir el Umer

4. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “A nuk është koha që zemrat të zbuten me këshillat e Allahut dhe ne atë të vërtetën që zbriti (me Kur’an).” (El Hadid; 16).

Nëse zemra e pranon Kur’anin dhe porositë e tij, atëherë edhe gjymtyrët e tjera të trupit do ta pranojnë atë më lehtë. Në këtë ajet të lartëpërmendur e shohim qartë se Allahu, xhele ue ala, i qorton besimtarët të cilët kur ndëgjojnë Kur’an apo kur përmendet Allahu, zemrat e tyre nuk rrënqethen dhe nuk nënshtrohen ndaj porosive të Allahut.

Ibn Kajimi, rahimehullah Tarikul hixhretejni; fq.142

5. Në suren el Muxhadele është përmendur emri më i madh i Allahut, emri Allah, në çdo ajet të sures, gjithësej është përmendur dyzet herë.

Dr. Musaid Tajar

Nga arabishtja; Suad Shabani

Burimi: albislam.com

NA NDIQNI NË