Arhiva DitoreFeb 13, 2018

0 331

1. Sa pejgamberë janë përmendur në suren el Enbija?

– 16 pejgamberë.

2. Sa herë është përmendur ari në Kuran?

– 8 herë.

3. Në cilën sure është cekur tregimi i Kabilit dhe Habilit?

– Në suren el Maide.

4. Cila sure posedon njëmbëdhjetë ajete?

– Sureja el Xhumua.

5. Sa herë është cekur alkooli në Kuran?

– 6 herë.

6. Cilët janë katër muajt e shenjtë hënor?

– Dhulkade, Dhul-Hixhe, Muharrem dhe Rexheb.

7. Sa zgjati zbritja e tërë Kuranit?

– 23 vite.

8. Cilat sure Kuranore fillojnë me fjalën, Elhamdulilah?

– Sureja el Fatiha, El En’am, El Kehf, Sebe’ dhe Fatir.

9. Cila është sureja më e shkurtër në Kuran?

– Sureja el Keuther.

10. Cila është sureja më e gjatë në Kuran?

– Sureja el Bekare.

Ali Abdulkadir el Murejshid

Nga arabishtja; Suad Shabani

NA NDIQNI NË