A bën të theri më tepër se një kurban?

A bën të theri më tepër se një kurban?

0 196

Dijetari i shquar Ibn Uthejmini, Allahu e mëshiroftë thotë: Preferohet dhe më e mira është që njeriu mos të therë më shumë se sa një dele apo dash për veten dhe familjen e tij ngase Pejgamberi, alejhi selam, ka bërë kurban një dele për veten dhe familjen e tij.

Dihet mirëfilli, ai ishte krijesa më bujare, dhe ishte që më shumë e donte adhurimin ndaj Allahut dhe madherimin e Tij. Në rastin kur Pejgamberi alejhi selam theri dy desh, i dyti nuk ka qenë për familjen e tij, por ishte për umetin e tij.

Duke u bazuar në këtë, themi se më e mira është që personi të mjaftohet me therjen e një dele apo dashi kurban, për veten dhe familjen e tij. E nëse posedon më tepër nga pasuria e tij, le të jep nga të hollat e tij, ushqim ose diçka të ngjajshme në vënde të tjera që kanë nevojë, ose për nevojtarët në vëndin e tij, sepse ka njerëz të shumtë që kanë nevojë.

Burimi: “Mexhmu fetaua ue rasail shejh iben uthejmini” vell. 25 fq. 45 / albislam.com

Përktheu nga gjuha arabe: Nusret Ramadani