A detyrohet gusli për atë që pastron të vdekurin!

A detyrohet gusli për atë që pastron të vdekurin!

0 362

Pyetja: A është e vërtetë se ka ardhur në hadith ku thuhet se ai i cili e pastron të vdekurin (xhenazen) duhet pas pastrimit të merr gusël, dhe ai i cili e bartë të vdekurin duhet të merr abdes. Unë falem në haremin e Qabes dhe i shoh njerëzit e bartin xhenazen dhe nuk marrin abdes?

Përgjigjja: Hadithi që transmetohet në lidhje me këtë çështje është i dobët. Transmetohet nge Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, se Pejgamberi, salAllahu alejhi ue selem, ka thënë: “Kush e pastron të vdekurin le të merrë gusël dhe kush e bartë xhenazen let merrë abdes.” (Ebu Davudi: 3161, Tirmidhiu: 993, Ibn Maxhe: 1463, Ahmedi: 9862, Bejhekiu: 1/300. Mirëpo hadithi ështê daif (i dobët).

Ai i cili e pastron xhenazen duhet të merrë abdes (pas pastrimit tê xhenazes), ai i cili e bartë xhenazen, pas bartjes nuk duhet të merrë abdes.

Kush e pastron xhenazen, nuk obligohet të merrë gusël, mjafton marrja e abdesit, po nëse merrë gusël, kjo është më e preferuar dhe më mirë.

Kurse, ai i cili e pastron xhenazen duhet të merrë abdes sipas mendimit të një pjese të dijetarëve, kurse bartësi i xhenazes nuk obligohet as me abdes as me gusël.

Shejh Abdullah el Humejdi, rahimehullah.

Nga arabishtja: Suad Shabani

Burimi: albislam.com