A duhen radhitur namazet, atëherë kur i kompenzojmë ato?!

A duhen radhitur namazet, atëherë kur i kompenzojmë ato?!

0 654

Pyetje: Një njeri ka qenë duke fjetur gjatë kohës së namazit të drekës dhe nuk i ka dalë gjumi vetëmse pas ezanit të ikindisë, përkatësisht pasi koha e drekës veçse ka përfunduar; Atëherë, çfarë bën ky, a e fal drekën në shtëpinë të tij, e pastaj del në xhami ta falë aty me xhemat ikindinë?! Apo, falet me xhematin e namazit të ikindisë, kurse ky në vetvete e bën nijet namazin e drekës, e pastaj e falë i vetëm namazin e ikindisë?!

                 Përgjigje: Hamdin ia kushtojmë Allahut; Realisht duhet ta falë drekën para ikindisë nëse mes të dyjave ka kohë të mjaftueshme, pra e fal drekën së pari, pastaj e falë ikindinë me xhemat; Mirëpo nëse nuk mundet ta falë drekën për shkak të kohës, atëherë le të hyjë në xhematin (që e falin namazin e ikindisë), porse ai ta falë këtë namaz me nijet të drekës. Mirëpo megjithëkëtë, edhe nëse e falë ikindinë së pari, e pastaj e falë drekën, një gjë e tillë është valide, kurse ajo e para që përmendëm është më e sigurt dhe më e qetë për zemrën, pra të ruash renditjen, gjegjësisht drekën para ikindisë. Allahu është më i Dituri!

Shejh Abdurrahman El-Berrak

Fetvaja me nr. 37,630, e dhënë nga shejhu në faqën e tij

Nga arabishtja: Mirsim Maliqi

Burimi në gj. shqipe: albislam.com