A duhet t’i zbathim çorapet në çdo marrje të abdestit, duke besuar se ky veprim është më i saktë dhe më i qëlluar!?

A duhet t’i zbathim çorapet në çdo marrje të abdestit, duke besuar se ky veprim është më i saktë dhe më i qëlluar!?

0 866

Pyetje: A duhet t’i zbathim çorapet në çdo marrje të abdestit, duke besuar se ky veprim është më i saktë dhe më i qëlluar!?
Përgjigje:
Ky veprim është në kundërshtim të qartë me sunnetin e pastër pejgamberik. Poashtu është përngjasim me rafiditë (shiitët), të cilët nuk e lejojnë dhënien mes’h (fërkimin) mbi meste.
Ndërsa, Muhamedi, -sal-lallahu alejhi ue sel-lem!-, i tha Mugire ibën Shu’bes, -radijallahu anhu!-, kur ai dëshiroi që t’ia zbathte mestet: “Lëri ato, ngase unë i kam mbathur ato duke qenë i pastër (me abdes)’’.
Pra, në këtë rast Muhamedi, -sal-lallahu alejhi ue selem!-, u dha vetëm mes’h çorapave, e nuk i zbathi ato.

Muhamed bin Salih El-Uthejmin, -Allahu e mëshiroftë!-.
Përktheu dhe përshtati nga arabishtja: Suad Shabani
Burimi në gj. shqipe: albislam.com

1.Shënon Buhariu (206) dhe Muslimi (79, 274)