A është e lejuar heqja e qimeve të gjoksit për burrin?

A është e lejuar heqja e qimeve të gjoksit për burrin?

0 1458

Pyetje: A është e lejuar heqja e qimeve të gjoksit për burrin?

Përgjigje: falënderimi i takon Allahut, lavdi dhe mëshira e Tij qofshin mbi të Dërguarin dhe ithtarët e tij:

Në librat e Fikhut, gjegjësisht në kapitullin e pastërtisë, dijetarët e kësaj fushe kanë trajtuar këtë çështje dhe në përgjithësi kanë dhënë këto përfundime:

Qimet, në trupin e mashkullit (përveç flokëve) ndahen në tri kategori:

  1. Ato që nuk guxon të hiqen, siç janë mjekra dhe vetullat
  2. Ato që doemos duhet të hiqen, siç janë qimet e vendeve të turpshme, nënsqetullave, shkurtimi i mustaqeve
  3. Ato që nuk janë përfshirë me ndonjë urdhër as për t’u hequr e as për t’u lënë, siç janë qimet e gjoksit, hundës, këmbëve dhe krahëve. Kjo kategori është e falur, sido që të veprohet. Ky përfundim mbështetet në hadithin e shënuar nga Tirmidhiu kurse Albani e konsideron hasen (1726), ku thuhet: “hallall është ajo që Allahu e ka lejuar në Librin e Tij. Haram është ajo që Allahu e ka ndaluar në Librin e Tij, kurse atë që nuk e ka përmendur është e falur prej Tij.”

Burimi në gj. shqipe: albislam.com