A është e lejuar qe gruaja të kërkojë shkurorëzim nëse nuk e do burrin e saj?

A është e lejuar qe gruaja të kërkojë shkurorëzim nëse nuk e do burrin e saj?

0 1028

Pyetje: selamun alejkum, a është e lejuar qe gruaja të kërkojë shkurorëzim nëse nuk e do burrin e saj?

Përgjigje: falënderimi i takon Allahut, lavdia dhe bekimi qofshin mbi të Dërguarin dhe ithtarët e tij:

Gruaja ka të drejtë të kërkojë nga burri i saj shkurorëzim në këto raste:

  1.   1. Nëse urren moralin e tij
  2.   2. Nëse urren pamjen e tij fizike
  3.   3. Nëse burri ka probleme me praktikimin e fesë siç është namazi, agjërimi i ramazanit e tjerë apo merret me mëkate të mëdha
  4.   4. Nëse burri nuk kryen detyrat e tij materiale ndaj bashkëshortes
  5.   5. Nëse nuk i ofron dashuri aq sa do ta mbrojë bashkëshorten nga gjunahet.

Allahu thotë: “nëse të dy frikësohen se nuk do të mund t’u përmbahen kufijve të Allahut, atëherë nuk është gjynah për asnjërin, nëse gruaja i jep diçka burrit (për t’u ndarë nga ai).” (Bekare:229)

Nga suneti i të Dërguarit është transmetuar se “bashkëshortja e Thabit ibën Kajsit erdhi tek i Dërguari, salallahu alejhi ve selem, dhe i tha: Thabitin nuk e qortoj në aspektin e moralit apo fesë, mirëpo urrej kufrin pasi jam bërë myslimane. I Dërguari e pyeti: a ia kthen Thabitit kopshtin (që ia kishte dhënë si mehër)? Ajo tha: po. Pastaj i Dërguari i tha Thabitit: prano kopshtin dhe shkurorëzoje atë një herë.” (Buahriu)

Kërkimi i hul-it (ndarjes nga burri) pa këto kushte është i ndaluar, sepse i Dërguari ka thënë: “Secila grua që kërkon nga burri i saj shkurorëzim pa pasur ndonjë problem, i ndalohet asaj era e xhenetit” (Ahmedi, Albani e konsideron të saktë)

Burimi: albislam.com