A është e obligueshme që të pasoj menhexhin e selefit?!

A është e obligueshme që të pasoj menhexhin e selefit?!

Pyetje: Cila është dispozita e pasimit të menhexhit të të parëve tanë të mirë (es-selefu’s-salih) në akide, ibadet dhe davet; A është sunet apo obligim?!

Përgjigje: Është obligim për çdo individ të pasojë Ehlu’s-Sunetin dhe xhematin në akide e vepër, e madje në të gjitha punët e fesë dhe të dunjasë, kjo është obligim për çdo musliman. Allahu, -xhele ue ‘ala!-, thotë: “All-llahu është i kënaqur me të hershmit e parë prej muhaxhirëve (migruesve) dhe prej ensarëve (vendasve-ndihmëtarë) dhe prej atyre që i pasuan ata me punë të mira, e edhe ata janë të kënaqur ndaj Tij.”[1] Pra, pasimi i tyre është obligim për muslimanin.

I Dërguari i Allahut, -sal-lallahu alejhi ue selem!-, ka thënë: “Umeti im do të përçahet në shtatëdhjetë e tre grupe, e, që të gjitha do të jenë në zjarr përveç njërës!” E, i thanë se: “Kush është ajo grup o i Dërguari i Allahut?!”“Ata që do të jenë në atë që jam sot unë dhe shokët e mi!”- iu përgjigj i Dërguari, -sal-lallahu alejhi ue selem!-.[2]Kjo është pra ajo çka na porositi i Dërguari, -sal-lallahu alejhi ue selem!-.

Shejh Dr. Salih El-Fevzan[3]

Nga arabishtja: Mirsim N. Maliqi

Burimi; albislam.com

[1] Kurani, Et-Tevbe: 100

[2] Sahih – Shënon Tirmidhiu në “Sunen” (2640, 2641), Ebu Davudi në “Sunen” (4596, 4597),  Ibën Maxhe në “Sunen” (3991, 3992), Darimiu në “Sunen” (2518), Ahmedi në “Musned” (27510, 16490), Ibën Hibani në “Sahih” (140/4), Hakimi në “El-Mustedrek” (128/1), Bejhakiu në “Es-Sunenu’l-Kubra” (206/10), Taberaniu në “Muëxhemu’l-Kebir” (8051), e të tjerë. E ka vlerësuar për hasenIbën Haxher El-Askalani në “Tekhrixh mishkatu’l-mesabih” (2/381, 4/16) dhe “Fet’h’ul-Bari” (20/6), e për hasenun sahih Tirmidhiu në “Sunen” (2640), kurse për sahih Sujuti në “El-Xhamiu’s-Sagir” (1223), Albani në “Sahihu ibni Maxhe” (3241), e të tjerë. Sh. P.

[3] Nga faqja zyrtare e shejhut.