A është i ndaluar përgojimi i të vdekurve?

A është i ndaluar përgojimi i të vdekurve?

Pyetje: Disa, pasi vdes ndokush, flasin çmos për të. E dimë se përgojimi është i ndaluar për të gjallët, por a vlen ajo ndalesë për të vdekurit?

Përgjigje: Ashtu siç nuk lejohet të përgojohen të gjallët, nuk lejohet të përgojohen as të vdekurit. I Dërguari i Allahut ka thënë: Mos i shani të vdekurit, sepse ata i kanë mbyllur veprat që kanë bërë. (atë që meritojnë do ta marrin dhe nuk ka nevojë që dikush ta ngarkojë veten me të). Kjo edhe i irriton të gjallët e familjes së të ndjerit dhe mund të shkaktojë probleme të mëtejshme. Në Medinë ishin të pranishëm edhe një shtresë tjetër, mynafikët. Ata i dinte me emra vetëm Hudhejfeja radijallahu anhu, mirëpo kur vdiste ndonjëri nga ata munafikë, Hudhejfe vetëm largohej dhe nuk merrte pjesë në faljen e xhenazes, por assesi nuk ka dalë të flasë në mesin e njerëzve, se filan i vdekuri ka qenë nga munafikët.

I Dërguari i Allahut gjithashtu ka thënë: “Përmendni veprat e mira të vdekurve tuaj dhe ndaluni nga përmendja e veprave të këqija të tyre.” Hadithi ka dobësi në sened, por ka hadith – dëshmi nga Aisheja në përmbledhjen e Nesaiut me sened Xhejid.

Burimi; albislam.com