A është obligim të përsëritet teshehudi pas sehvi sexhdes?

A është obligim të përsëritet teshehudi pas sehvi sexhdes?

0 1265

Pyetja: A është obligim të përsëritet teshehudi pas sehvi sexhdes?

Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut…

Nuk thuhet teshehudi pas sehvi sexhdes ngase i Dërguari salallahu alejhi ue selem nuk e ka thënë, siç aludojnë hadithet e vërteta, prandaj po ta kishte vepruar me siguri do transmetohej nga shokët e tij, kurse i Dërguari salallahu alejhi ue selem ka thënë: Faluni ashtu siç më shihni duke u falur.

Ibn Sirini dhe Ibn Mundhir kanë thënë për dy sehvi sexhdet: pas tyre ka selam pa teshehud.

Neveviu rreth dobive të hadithit Dhul Jedejni ka thënë:

–          Konfirimimi i sehvi sexhdes.

–          Janë dy sexhde, për secilën thuhet tekbir, në formën e sexhdeve të namazit, ngase është përmendur  në përgjithësi,  dhe sikur tw ishte ndryshe do e kishte sqaruar. Jep selam pas sehvi sexhdes, pa thënë teshehudin, dhe se sehvi sexhdeja veprohet pas selamit nëse ka shtesë në namaz. “Sherh Muslim 5/71.

Përktheu: Shpend Zeneli

Burimi në gj. shqipe: albislam.com