A është që patjetër të mirret tejemumi me dhe (në Tokë)?

A është që patjetër të mirret tejemumi me dhe (në Tokë)?

0 379

Shejh Albani (rahimehullah) ka thënë: Besimtari musliman merr tejemum nga sipërfaqja e tokës (qoftë dhè apo diçka tjetër), ashtu siç ka marrur tejemum Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ue selem) duke u bazuar përgjithësisht në fjalën e tij ku thotë: “Më është bërë e gjithë toka si vend-faljeje (Mesxhid), dhe e pastër”.

Ky mendim është i Ebu Hanifes, Ibn Hazmit dhe disa dijetarëve të tjerë.

Nga arabishtja; Suad Shabani

Burimi: albislam.com