A falen kaza sunetet e namazeve ditore?!

A falen kaza sunetet e namazeve ditore?!

0 1305


Pyetje:
Nëse koha e një namazi ka kaluar, a lejohet që sunetet e atij namazi t’i kompenzoj mëpastaj, gjegjësisht mundësia e kazasë a vlen për sunetet, apo bie?! Allahu ju shpërbleftë!

Përgjigje: Bie mundësia që t’i falësh ato sunete nëse u kalon koha, përveç sunetit të sabahut, të cilin sunet mund ta falësh edhe pas sahabut apo pas lindjes së diellit. Ngase i Dërguari i Allahut, -sal-lallahu alejhi ue selem!-, dhe shokët e tij, kur patën fjetur në kohë të namazit të sabahut në një udhëtim të tyrin, e patën kompenzuar sunetin e sabahut bashkë me farzin; I Dërguari i Allahut, -sal-lallahu alejhi ue selem!-, ka pasë urdhëruar që kush nuk arrin t’i falë sunetet e sabahut, t’i falë ato pas lindjes së diellit; Gjithashtu i Dërguari i Allahut, -sal-lallahu alejhi ue selem!-, kishte parë dikë që falte sunetet e sabahut pas lindjes së diellit, porse nuk e ndaloi nga diçka e tillë. Njëjtë qëndron puna edhe me sunetet e para të drekës, të cilat mund të kompenzohen pas faljes së namazit të drekës bashkë me sunetet në vijim, ngase një herë kur ato s’i kishte falë i Dërguari i Allahut, -sal-lallahu alejhi ue selem!-, i kishte kompenzuar pas namazit. Prej Allahut vjen suksesi!

Shejh Imam Abdulaziz bin Baz[1]

Nga arabishtja: Mirsim Maliqi

Burimi në gj. shqipe: albislam.com

[1] “Fetava ibni Baz” vëll. 11, f. 385