A lejohet emërtimi me emrat; AbdulMu’tij, Reuf, Rahim, Ubejdullaj?

A lejohet emërtimi me emrat; AbdulMu’tij, Reuf, Rahim, Ubejdullaj?

Pyetja; A i lejohet muslimanëve emërtimi i fëmijeve të tyre më këta emra; AbdulMu’tij,Reuf,Rahim, Ubejdullah?

Përgjigje; Nuk ka ndonjë ndalesë në emërtimin e fëmijëve me emrat e lartëpërmendur.

Prej Allahut vjen suksesi, përshëndetjet qofshin për të dërguarin tonë , Muhamedin, salAllahu alejhi ue selem , familjen dhe shokët e tij.

Komisioni i përhershëm i fetvave; Abdulaziz Ibn Baz Abdulaziz Ali Shejh Salih el Feuzan

Nga arabishtja; Suad Shabani

GJITHASHTU NË ALBISLAM