A lejohet në ndonjë rast masturbimi?

A lejohet në ndonjë rast masturbimi?

0 13792

Pyetje: në librin “Fkhu Sunne” është cekur se disa sahabë kanë praktikuar masturbimin gjatë disa prej luftërave, çka mendoni për këtë thënie dhe a mund të sjellim një dispozitë duke u mbështetur në të?

Përgjigje: falënderimi i takon Allahut, lavdia dhe bekimi i tij qofshin mbi Muhamedin, familjen dhe shokët e tij:

Kemi cekur më parë në ftafanë nr. 2179 se masturbimi është haram sipas mendimit më të saktë të dijetarëve.

Për sa i përket asaj që ka përmend Sejid Sabik në libirn e tij “Fikhu Sune” lidhur me këtë temë Abdurazaku ka mbledhur në “Musanef” fetfatë e atyre që e kanë lejuar pasi që përmendi fjalët e atyre që kanë ndaluar një veprim të tillë siç është Ibën Omeri, Ibën Abasi, radijallahu anhuma.

Lejimi është transmetuar nga Ebu Sha’tha Xhabir ibën Zejd, po ashtu nga Ibën Abasi dhe nga Muxhahidi shënoi thënien: “ata që na parakaluan porositnin të rinjtë që të masturbonin. Po ashtu lejimin e përcolli edhe nga Amër ibën Dinari.

Shejhulislam ibën Tejmije në fetfatë e tij thotë: “është përcjellë nga një grup i sahabëve dhe tabiinëve se kanë lejuar masturbimin në raste të domosdoshme kurse në raste jo të domosdoshme si për shembull kur frikësohet prej zinasë dhe nuk mund të mbrohet vetëm se me masturbim apo nëse frikësohet se do sëmuret nëse nuk masturbon, këtë e lejon Ahmedi dhe të tjerë. Për sa i përket rasteve jo të domosdoshme, nuk di ndonjërin që i ka lejuar.”

www.islamweb.com, fetfaja nr:39644

Burimi; albislam.com

Përktheu: Agim Bekiri

GJITHASHTU NË ALBISLAM