A lejohet të jap selam gjatë kohës kur hatibi mban hutben?

A lejohet të jap selam gjatë kohës kur hatibi mban hutben?

0 614


Pyetje: a lejohet te jap selam gjatë kohës kur hatibi mban humben si dhe a lejohet të pranoj selamin nga dikush në të njëjtën kohë dhe t’ia them lutjen atij që teshtin?

Përgjigje: falënderimi i takon Allahut, lavdia dhe bekimi i tij qofshin mbi Muhamedin, familjen, shokët dhe ithtarët e tij:

Ndalohet të folurit gjatë mbajtjes së hutbes ditën e xhuma, madje edhe t’i thuash ndonjërit hesht nuk është e lejuar. Muhamedi, salallahu alejhi ve selem ka thënë: “kush i thotë vëllait të tij hesht gjersa imami mban hutben, ka humbur (shpërblimin e xhumasë).”[1]

Përjashtim nga ky rregull bën të folurit direkt me hatibin për ndonjë çështje që e kërkon nevoja dhe anasjelltas. Argumente për këtë janë rasti kur një beduin kërkon prej të Dërguarit që ta lus Allahun të bjerë shi për shkak thatësisë që i kishte kapluar[2] si dhe rasti kur i Dërguari e pyet një besimtar i cili hyri në xhami gjersa ai mbante hutben “a je falur?”[3]

Për sa i përket dhënies se selamit, kthimit të tij dhe lutja për atë që teshtin me fjalën “jerhamukallah” (Allahu të mëshiroftë), lidhur me këtë dijetarët nuk janë në ujdi. Mendimi më i saktë është se të gjitha këto ndalohen. Komisioni i Përhershëm për Fetva shkruan: “Nuk lejohet të lutemi për atë që teshtin si dhe të japim selam gjersa imami mban hutben sipas mendimit më të saktë të dijetarëve duke u mbështetur në kuptimin e përgjithshëm të hadithit që ndalon fjalët tek sa mbahet hutbeja.”[4]

Burimi në gj. shqipe: albislam.com

[1] Buhariu dhe Muslimi

[2] Buhariu dhe Muslimi

[3] Buhariu dhe Muslimi

[4] 8/243