A më lejohet të lëviz gjatë namazit për t’iu afruar sutres?

A më lejohet të lëviz gjatë namazit për t’iu afruar sutres?

0 621


Pyetje: nëse filloj namazin pas një njeriu i cili është ulur apo duke u falur duke e marr atë për sutre, pastaj ai largohet para se të përfundoj namazin, a duhet të lëviz deri te ndonjë sutre tjetër?

Përgjigje: falënderimi i takon Allahut, lavdia dhe bekimi i tij qofshin mbi të Dërguarin, familjen dhe ithtarët e tij:

Nëse ke afër ndonjë sutre, qoftë ai ndonjë njeri apo objekt siç mund të jetë shtylla, muri e tjerë, atëherë mund të lëvizësh në mënyrë që të marrësh para vetes sutre dhe kjo lëvizje është e falshme sepse është në dobi të namazit. Nëse sutreja është larg atëherë nuk lëviz por e përfundon namazin aty ku je. Lëvizja mund të bëhet në të djathtë, në të majtë, përpara ose prapa. Këto rregulla janë transmetuar nga imam Maliku dhe janë shënuar në librin Mudevvene 1/202.

Burimi në gj. shqipe: albislam.com