Agjërimi i ditëlindjes dhe ditëlindjes së Pejgamberit (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të)!

Agjërimi i ditëlindjes dhe ditëlindjes së Pejgamberit (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të)!

0 948

Pyetja: A është e lejueshme agjërimi për ditëlindjen e Pejgamberit (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) bazuar në hadithin e shëshuar në Sahihun e Muslimit, Nesaiut dhe Ebu Davudit, i cili thotë se kur ai (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) u pyet rreth agjërimit të ditës së hënë, ai tha: “Kjo është dita në të cilën kam lindur …”

Gjithashtu duke u bazuar në këtë hadith, a është e lejuar për një person të agjërojë ditën në të cilën ai ka lindur, duke ndjekur kështu Pejgamberin (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të)? Ju lutem më shpjegoni.

Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut.

Së pari:

Transmeton Muslimi nga Ebu Katade el-Ensari (Allahu qoftë i kënaqur me të) se i dërguari i Allahut (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) u pyet rreth agjërimit të ditës së hënë dhe ai tha: “Në atë ditë unë kam lindur dhe në atë ditë filloi të më zbriste shpallja.”

Tirmidhiu ka transmetuar një hadith, që ai e ka vlerësuar si hasen, nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të) se i dërguari i Allahut (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Veprat i paraqiten ( Allahut), të hënën dhe të enjten dhe unë dëshiroj që veprat e mia të paraqiten duke qenë unë agjërueshëm.”

Albani, e vlerësoi sahih në Sahih el-Tirmidhi.

Nga hadithet e vërteta të përmendura më sipër, është e qartë se Pejgamberi (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) ashtu si agjëronte të hënave në shenjë falënderimi për bekimin e lindjes së tij në këtë ditë, ai gjithashtu agjëronte për shkak të vlerës së kësaj dite, për arsye se në këtë ditë filloi t’i zbriste shpallja, dhe në atë ditë veprat i paraqiten Allahut. Pra, ai (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) dëshironte që veprat e tij që do t’i paraqiten të jetë agjërueshëm. Fakti se ai ka lindur në atë ditë ishte një prej disa arsyeve për të agjëruar atë ditë.

Kush agjëron të hënave, siç ka vepruar Pejgamberi (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të), duke shpresuar falje në atë ditë, falënderim për mirësitë që Allahu ia dhuroi robërve të Tij në këtë ditë – e prej mirësive më të mëdha për robërit e Tij është lindja e Pejgamberit të Tij dhe dërgimi i tij- duke shpresuar që të jetë në mesin e njerëzve të cilët janë falur në atë ditë, atëherë kjo është diçka e mirë dhe është në përputhje me atë që është vërtetuar nga Suneti i Pejgamberit (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të). Por ai nuk duhet ta veçojë një javë nga javët tjera, ose një muaj nga muajt e tjerë. Por vepron ashtu siç ka vepruar edhe më herët gjatë jetës së tij.

Ndërsa të veçohet një ditë e vitit me agjërim, duke kremtuar lindjen e Pejgamberit (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të), kjo është një risi (bidat), që është në kundërshtim me Sunetin e Profeti (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të). Pejgamberi (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) agjëronte të hënave, kjo ditë e caktuar e vitit është dita e hënë, sikur që është edhe në ditë tjera të javës.

Së dyti:

Ajo çfarë është e përhapur në mesin e njerëzve në ditët e sotme që ata e quajnë festë e ditëlindjes, e të përhapin kremtimin e asaj dite, është një risi që nuk është e lejuar në Islam. Muslimanët nuk kanë fetsa tjera përveç dy festave, ajo e Fitër Bajramit dhe Kurban Bajramit.

Pastaj, ku ishin sahabët, dhe ata që erdhën pas tyre, nga kjo vepër?

Nuk dihet se ndonjë prej dijetarëve të Selefit ose ndonjë prej dijetarëve të mëhershëm, tha se është adhurim fetar agjërimi i një dite të javës, apo një dite të muajit apo të vitit, dhe shndërrimi i asaj dite në ditë festë, sepse Profeti (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) ka agjëruar në secilën javë ditën e lindjes së tij , e cila ishte ditë e hënë. Nëse kjo do ishte e ligjësuar, dijetarët dhe njerëzit e mirë do na kishin paraprirë në veprim, përderisa ata nuk kanë vepruar, na bën të kuptojmë se kjo gjë është e shpikur dhe nuk lejohet të veprohet.

Burimi: albislam.com / Islamqa.info

Përktheu: Shpend Zeneli