AGJËRUESI DHE PËRMENDJA E ALLAHUT

AGJËRUESI DHE PËRMENDJA E ALLAHUT

0 1332

Allahu,- xhele ue ala!,- thotë: “Vërtetë zemrat qetësohen me përmendjen e Allahut.” (Rra’d: 28).

O agjërues: dije se kush e njeh madhështinë e Allahut, atëherë ai e përmend shpesh Allahun , e kush e përmend shpesh Allahun është shenjë se ai është i sinqertë me Allahun.

Muhamedi,- sal-Allahu alejhi ue selem!,- ka thënë:

” Shembulli i atij që e permend Allahun dhe atij që nuk e përmend Allahun, është sikurse shembulli i të gjallit me të vdekurin.” (Imam Buhariu rahimehullah).

Muhamedi,- sal-Allahu alejhi ue selem!,- ka thënë:

” Le te jetë gjuha jote vazhdimisht e njomë nga përmendja e Allahut.” (Imam Tirmidhiu rahimehullah).

O agjërues: përmendja e Allahut të ngrit në grada të larta, të shlyen mëkatet, të largon fatkeqësitë dhe brengat, të hapet kraharori, të zgjerohet dhe qetësohet zemra.

Një njeri erdhi tek Hasan el Basriu, rahimehullah, dhe i tha: “Jam duke vuajtur nga ashpërsia e zemrës. Më trego ilaçin?” Hasan el Basriu rahimehullah ia ktheu: “Zbute zemrën tënde me përmendjen e Allahut.”

Njëri prej ulemave të selefit ka thënë: “Përmendja e Allahut është shërim për zemrën e muslimanit, kurse përmendja e njerëzve është sëmundje për zemrën e besimtarit.”

Dhe në fund!

O agjërues; kuptoje se përmendja e Allahut të sjell;

       1. Gëzim

  1. Lumturi
  2. Furnizim.
  3. Shpëtim nga dënimi i Allahut.
  4. Të afron tek Allahu.
  5. Të kthen nga rruga e devijuar e shejtanit drejt rrugës së vërtetë të Allahut.

Përgatiti: Suad Burhan Shabani

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 265