ALLAHU E FAL GABIMIN !

ALLAHU E FAL GABIMIN !

0 1690

MËSIME DITORE NGA DYZET HADITHEVE TË NEVEVIUT!

HADITHI, NR.39

Ibn Abasi, Allahu qoftë i kënaqur me të dytë, ka thënë: I dërguari i Allahut, salAllahu alejhi ue selem, ka thënë: “Allahu përshkak meje ia fali umetit tim punët që bëhen gabimisht, në harresë dhe nën presion.” (Hadithi Hasen, Bejhekiu, Ibn Maxhe dhe të tjerët).

Komentimi i hadithit: Të nderuar vëllezër musliman:

Në këtë hadith e qartësoi i dërguari i Allahut, gjerësinë e mëshirës dhe faljes së Allahut karshi robërve të Tij besimtarë.

Nëse robërit e Allahut veprojnë diçka apo mbesin mangu në ndonjë adhurim si shkak i tre gjërave që u cekën në hadithë (punët që bëhen gabimisht, në harresë dhe nën presion), nuk ka dyshim se Allahu nuk i merrë në llogari, nuk i dënon dhe nuk ua llogarit si mëkat ato punë.

Zoti ynë, mos na ndëshko për atë që harrojmë ose veprojmë pa qëllim.” (Bekare: 286).

Allahu ia pranoi këtë lutje të robërve të Tij.

I nderuari vëlla musliman: Dije se, nëse nuk e vepron një adhurim apo e lë mangu atë si shkak i tre shkaqeve që u cekën më lartë, edhe nëse nuk dënohesh nga Allahu, ty të obligohet që ta kryesh atë që nuk e ke kryer, apo ta plotësosh atë që e ke lënë mangu.

Shembuj praktik i këtij rregulli nga jeta e përditshme:

Shembulli i parë: Një njeri ka harruar ta falë njërin nga pesë kohët e namazit, si shkak i harresës nuk i shkruhet mëkat, mirëpo namazi i harruar duhet patjetër të kompenzohet në momentin kur t’i kujtohet se ka harruar të falë namazin në fjalë.

Shembulli i dytë: Nëse një njeri nuk e agjëron një ditë të Ramazanit, mirëpo gabimisht ka ngrënë atë ditë, sepse nuk e ka ditur se ka hyrë Ramazani, ai nuk dënohet ngase ka gabuar pa qëllim, mirëpo obligohet ta kompenzojë atë ditë me agjërim menjëherë pas Ramazanit.

Shembulli i tretë: Nëse dikush i hynë në hak dikujt prej njerëzve nga harresa, pa qëllim apo me dhunë, atëherë ai nuk mëkaton apo nuk dënohet, mirëpo obligohet t’ia kthej hakun atij që i ka hy në hak. Psh. E ka pre një dele duke menduar se është delja e tij, mirëpo më vonë i kujtohet se është e dikujt tjetër, obligohet t’ia blej një dele atij që ia ka marrë, e kështu me rradhë.

I nderuari vëlla musliman: Falënderoje Allahun për këtë dhunti madhështore, e cila është: Allahu nuk i dënon dhe nuk i llogarit mëkatarë, ata që mëkatin e bêjnë pa qëllim, nga harresa dhe nga dhuna.

Të takon ty si musliman ta rregullosh adhurimin tënd ndaj Allahut, t’i përmisosh raportet me krijesat e Allahut, të bëhesh bamirës dhe kështu me rradhë.

E lus Allahun e Madhrishëm që mos të na dënojë dhe mos të na marrë në llogari (pyetje) nëse harrojmë apo gabojmë pa qëllim, ngase Ai është Bujarë i Madhë, i Cili dhuron shumë.

Allahu e dinë më sê miri, përshëndetjet tona qofshin mbi të dërguarin tonê, Muhamedin, salallahu alejhi ue selem.

Autorë: Husejn Ibn Muhamed esh Shemri

Nga arabishtja: Suad B. Shabani Medine

Burimi: albislam.com