Argumente nga Kurani dhe suneti që vërtetojnë që Allahu është në qiell

Argumente nga Kurani dhe suneti që vërtetojnë që Allahu është në qiell

0 2321

Pyetësi:

-Dëgjova një ngjarje në radio, një fëmijë e pyet babanë e tij, se ku është Allahu? Ai i kthehet dhe i thotë: Allahu gjendet në çdo vend.

Çka është gjykimi sheriatik për këtë përgjigje?

Përgjigje:

-Kjo është një përgjigje e kotë dhe e pabazë, ky është besimi i xhehmive dhe muetezilëve[1] dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tyre, ndërsa përgjigja e vërtetë është se Allahu ynë është në qiell mbi Arshin e Tij, mbi të gjithë krijesat e Tij, ashtu siç na kanë udhëzuar ajetet e Kuranit, hadithet profetike dhe konsensusi i selefit[2] , Allahu i Lartësuar thotë:

“Vërtet, Zoti juaj, All-llahu është Ai që krijoi qiejt dhe tokën brenda gjashtë ditësh, pastaj qëndroi mbi Arshin[3]

Allahu këtë e përmend edhe në gjashtë vende tjera në Kuran.

-Te Ehlu suneh vel Xhema’a, kuptimi i fjalës “ISTIVA” domethënë ngritje dhe lartësim mbi Arsh, ashtu siç i takon Allahut të Lartësuar, mënyrën e ngritjes mbi Arsh nuk e di askush pos Tij, ashtu siç ka thënë Imam Maliku –Allahu e mëshiroftë!-:

“Istivaja (lartësimi)  është e njohur tek na, mënyrën nuk e dimë, ta besosh është vaxhib, ndërsa të pyesësh për mënyrën se si, është bidat”

Këtë e ka të transmetuar nga mësuesi i tij Rebia bin Ebi AbduRrahman, ndërsa ky  nga Umu Seleme –Allahu qoftë i kënaqur me të!-, pastaj ky është mendimi i gjithë Ehlu Sunetit, prej sahabëve dhe atyre që erdhën pas sahabëve dhe prej imamëve të Islamit.

Allahu i Lartësuar na ka treguar në Kuran se Ai është në qiell:

“pra i tërë sundimi është në duart e Allahut, të Lartit, të Madhëruarit!”[4]

Gjithashtu thotë:

“te Ai ngritet fjala e mirë (besimi) dhe veprimi i mirë, e Ai i pranon.”[5]

“E nuk lodhet duke i ruajtur (mirëmbajtur), ngase Ai është i Larti, Madhështori.”[6]

“A u garantuat j prej Atij që është në qiell, që të mos ju lëshojë toka kur të dridhet. (16) A u garantuat ju prej Atij që është në qiell, që të mos lëshojë kundër jush ndonjë stuhi me rrebesh gurësh. E pra, do ta kuptoni se si është ndëshkimi Im! (17)”[7]

Në këto ajete dhe nëpër ajete tjera të cilat ceken në Kuran, Allahu i Lartësuar qartë na tregon se Ai është në qiell dhe kjo është në përputhshmëri me ajetet dhe hadithet e Istivasë.

-Me këtë e kuptojmë se besimi i pasuesve të bidatit, është se Allahu është në çdo vend, është besim i kotë, i shpifur dhe i pabazë, ndërsa këtij besimi i takon medh’hebi i shpikur dhe i devijuar i Hululijve, bile, kjo është kufër, devijim dhe përgënjeshtrim ndaj Allahut të Lartësuar dhe përgënjeshtrim ndaj Muhamedit, salallahu alejhi ve selem. Gjithashtu për lartësimin e Allahut është cekur në hadith:

A nuk me besoni megjithëse mua më është besuar (shpallja) nga Ai qe është lart ne qiell”  [8],[9]

 

Shejh AbdulAziz bin Baz –Allahu e mëshiroftë!-

 

Përktheu dhe përshtati nga arabishtja:

Mujdin Xh. Xhaferi

Burimi në gj. shqipe: albislam.com

 

[1] Sekte të devijuara.

[2] Selef- tre gjeneratat e para të Islamit, për të cilat Muhamedi salallahu alejhi ve selem i ka lavdëruar në hadithet e tij.

[3] Sure earaf – 54.

[4] Sure Gafir-12

[5] Sure Fatir- 10

[6] Sure Bekare- 255

[7] Sure el Mulk- 16,17

[8] Hadith Sahih, “Mexhmu el fetawa ibn Tejmije” 3/139

[9] Burimi: Faqja zyrtare e Shejhut, “Mexhmu el Fetava vel Elmekalat mutenevia”, pjesa 6