Bashkimi i namazeve për shkak orarit të punës?

Bashkimi i namazeve për shkak orarit të punës?

0 1767

Es selamu alejkum, hoxhe i nderuar, pyetja ime ka të bëjë me kohën e faljes së namazit, për shkak të punës a lejohet të falet në namazin e drekës edhe namazi i ikindisë (d.m.th. me i bashkëngjit) dhe në namazin e sabahut a bën të falet në kohën e imsakut apo 20 minuta pas imsakut. Me nderime.

Në lidhje me bashkimin e namazeve në vendin ku jetojmë:

Tekstet fetare të shpalljes shumë qartë e vërtetojnë obligueshmërinë e faljes së namazeve në kohët e tyre të caktuara. Prandaj nuk lejohet bashkimi i drekës me ikindinë e as i akshamit me jacinë përpos me arsye (udhëtim,  shi që shkaktojnë vështirës për faljen e namazeve në kohët e caktuara). Allahu, subhanehu ue te’ala, thotë: “…Namazi është detyrë për besimtarët në kohë të caktuar.” (En Nisa, 103)

Ebu Musa El Esh’ariu dhe Omer ibën El Hattabu, radijallahu anhuma, kanë thënë: “Bashkimi i namazeve pa arsye është prej mëkateve të mëdha” (Fet’hul Bari të Ibën Rexhebit, 3/7-8)

Sa i përket hadithit të cilin e transmeton imam Muslimi prej Ibën Abbasit, radijallahu anhuma, dhe në të cilin thuhet se i Dërguari i Allahut, sal-lallahu alejhi ue selem, ka bashkuar drekën me ikindinë dhe akshamin me jacinë, pa shkaqet e frikës, të udhëtimit dhe shiut, në të nuk shohim argument se këtë e ka bërë pa arsye ngase në fund të hadithit Ibën Abbasi i cili u pyet për shkakun e kësaj vepre u përgjigj se nuk ka dashtë që t’ua vështirëson dhe ngushton muslimanëve. Nga kjo fjalë kuptojmë se ka pasur shkak për këtë vepër të këtillë dhe se lejohet bashkimi i namazeve në situata të vështira që janë vështirësi reale dhe të mëdha. Përndryshe bashkimi i namazeve nuk lejohet në qytetin ku jetojmë.

Sa i përket kohës së sabahut ajo fillon me agimin e vërtetë dhe përfundon me lindjen e diellit. Nëse imsaku është i përgatitur në mënyrë profesionale dhe me mbikëqyrjen e dijetarëve të fesë dhe në të njëjtën kohë nuk dimë se si të sigurohemi për kohën e namazit  lejohet që të mbështetemi të takvimi dhe ta falim namazin fill pas imsakut. Por në këtë vend dua ta kujtoj veten edhe juve me detyrën e faljes së namazit në xhami e në veçanti namazet që janë më të vështira për munafikët namazi i sabahut dhe namazi i jacisë.

Burimi në gj. shqipe: albislam.com