BAZENI I TË DËRGUARIT, ALEJHI SELAM

BAZENI I TË DËRGUARIT, ALEJHI SELAM

0 808

Enes ibn Maliku, Allahu qoftë i kënaqur prej tyre, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Gjerësia e Haudit (bazenit) është sa largësia ndërmjet Ajles  (qytet në Siri) e San’asë në Jemen, dhe aty ka ibrikë aq sa numri i yjeve në qiell”. Shënon Buhariu

Kuptimi i përgjithshëm i hadithit

I dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, përgëzn me këtë hadith umetin e tij, për një mirësi prej mirësive me të cilat Allahu do eveçon  të dërguarin e Tij ditën e Kiametit, e që ëshët Haudi të cilin ai nuk do e mban për vete, por aty do e fton umetin e tij, nga ku do pijnë ujë çdo besimtar e besimtare, e do pegohet nga pirja çdo jobesimtar, njeri i ligë apo bidatçi.

I dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, e përshkruan gjerësinë e bazenit, sa një hapësirë mes Ajles, që është një qytet në Sham, dhe San’asë, një qytet i njohur në Jemen, mes tyre ka hapësirë ecje një muaj, dhe se numri i gotave është sa numri i yjeve në qiell, që nënkupton se janë për aq në numër, apo është për qëllim për nga numri i madh, këta numra tregojnë se ata që do pijnë aty do jenë shumë, e kushdo që do pijë aty, më nuk do të etet asnjëherë.

Dobi nga hatithi

  1. Vlera e të dërguarit, sal-Allahu alejhi ve selem, duke u veçuar me këtë bazen të madh.
  2. Cdo i dërguar do e ketë bazenin e tij, pos që bazeni i të dërguarit, sal-Allahu alejhi ve selem, është më i madh, Semure, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se i dërguari i Allahut,s al-Allahu alejhi ve selem ,ka thënë: “Vërtetë, çdo i dërguar do etë Haudin e tij, dhe ata do krenohen se cili prej tyre ka më shumë burime, e unë shpreson të jemë me më shumë se ata”. Shënon Trimidhiu
  3. Përshkrimi i Haudit, se është i gjërë, me shumë gota, shumë i dobishëm për pirje, kushdo që pinë aty nuk do etet asnjëherë.
  4. Ky Haud është i përcaktuar vetëm për pasuesit e të dërguarit, sal-Allahu alejhi ve selem, e nuk kanë hise ata që mohuan, apo ndryshuan sunetin e tij e pasuan epshet e tyre, Enes ibn Maliku, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “do më afrohen disa njerëz prej shokëve të mi, saqë do i njoh se kush janë, e ata do largohen prej mua, e do them, Ata janë shokët e mi, e më thuhet: To nuk e di se çfarë vepruan ata pas vdekjes tënde”. Shënon Muslimi Shokët e mi ka për qëllim çdo secili prej atyre që e ka parë dhe ka besuar në të, por që më pas ka ndryshuar pas vdekjes së të dërguarit, sal-Allahu alejhi ve selem, siç është rasti i disave që kanë refuzuar të japin zeqatin, të cilët i ka luftuar Ebu Bekri, Allahu qoftë i kënaqur prej tij.
  5. Hudi do jetë në ditën e Kiametit para Siratit, për arsye se aty do ndalohen të pijnë njerëz që kanë dalë prej fesë, e të tillët nuk do e kalojnë Siratin.
  6. Haudi nuk është Keutheri, sepse Haudi do jetë ditën e Kiametit, e Keutheri do jetë lum në xhenet, por që prej xheneti do derdhen dy kanale prej luemnjeve të xhenetit në Haud, siç ka treguar i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem.
  7. Është përshrkuar në hadithet e të dërguarit, sal-Allahu alejhi ve selem, se uji i Haudti do jetë më i bardhë sesa qumështi, e do jetë më i ëmbël sesa mjalti, siç qëndron në hadithit e saktë shënuar nga Muslimi e të tjerë.

HADITHI I DYZETË

DYZET HADITHE RRETH BESIMIT (AKIDES)

Përktheu: Shpend Zeneli

 Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM