BËHU VEPËRMIRË !

BËHU VEPËRMIRË !

0 1247

Një njeri ishte furnizuar me fëmijë, e njerëzit i thanë:
Allahu e bëftë prej të mirëve (salihin)!
Ai tha: Jo. Nuk dua të jet prej tyre.
Njerëzit u habitën: Si thua kështu? Allahu ty të ka udhëzuar!
Tha: Dua që të jetë reformues (përmirësues -muslih).
Sa njerëz ka që janë të mirë, shoqërohen me mua e nuk më perkujtojnë Allahun.
Sa njerëz ka që janë të mirë, të cilët kujdesen vetëm për veten e tyre. E nuk kujdesen per t’i bërë dobi shoqërisë.

Një njeri pyeti të dërguarin e Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem: “O i dërguar i Allahut! A do shkatërrohemi, kur në mesin tonë ka njerëz të mirë?! Tha: Po. Nëse shtohet e keqja.”

Allahu i Madhëruar thotë: “E Zoti yt nuk është që të shkatërrojë mizorisht vendet, nëse banorët e tyre janë punëmirë (reformures -muslihun).” Hud,117.

Përktheu: Shpend Zeneli

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 244

0 256