BESIMI NË KADER

BESIMI NË KADER

0 514

Abdullah ibën Mes’udi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, thotë: i Dërguari i Allahut na ka treguar, e ai është i sinqerti dhe i vërteti:

“Çdo kujt, krijimi i tij i mblidhet në barkun e nënës dyzet ditë në një pikë. Pastaj bëhet pikë gjaku e ngjizur, po aq. Pastaj bëhet copë mishi, po aq. Pastaj dërgohet tek ai një melek që fryn (në fetus) shpirtin dhe urdhërohet me katër gjëra: me shkrimin e riskut (furnizimit) të tij, kohëzgjatjen e jetës së tij, veprat e tij dhe a do të jetë i lumtur apo i dëshpëruar. Pasha Allahun, përpos të Cilit zot tjetër nuk ka! Ndonjëri prej jush do të punojë punë të banorëve të Xhenetit derisa të mos mbetet ndërmjet tij dhe Xhenetit vetëm sa një kut. Pastaj e mund ajo që është shkruar, fillon të punojë punë të banorëve të zjarrit dhe do të hyjë në të. Një tjetër do të punojë punë të banorëve të zjarrit derisa të mos mbetet ndërmjet tij dhe Xhehenemit sa një kut, pastaj e mund ajo që është shkruar, fillon të punojë punë të banorëve të Xhenetit dhe hyn në të.” Buhariu dhe Muslimi.

Kuptimi i përgjithshëm i hadithit

Allahu i Madhëruar begatoi njeriun me përkujdesin e Tij që prej fillimi e deri në fund, që kur njeriu është në barkun e nënës së tij, rrokulliset në dhunti të Allahut e përkujdesin e Tij, e krijon atë Allahu, e zhvillohet që prej një pikë uji deri në një gjak të ngjizur e prej gjakut të ngjizur në një copë mishi, që pasi që të kompletohet fizionomia e tij Allahu i jep shpirtin, pasi që të ketë përfunduar katër muaj të plotë, e i vije meleku për këtë qëllim, dhe urdhërohet që t’ia regjistron riskun, afatin e jetës dhe ecurinë e tij si një i keq apo i lumtur.

Ky lloj regjistri nuk e përcakton fatin por e përshkruan atë, pra, atë që e regjistron meleku nuk është gjë tjetër pos dituria e Allahut mbi njeriun, dhe se si do jetë jeta e tij përnga lumturia e dëshpërimi, e sidomos përfshin se si do jetë natyrshmëria e krijimtarisë së tij, mashkull apo femër.

Ky hadith flet qartë për ndryshimet e gjendjes së njeriut në jetën e tij, përderisa ai ecën në rrugën e vërtetë e të sakt, ndodh që ai të ndërron e të merr rrugën e shkatërrimit e devijimit e të vdes në të, dhe e kundërta, dikush kalon gjithë jetën e tij në mëkate e punë të këqija, mirëpo merr vendimin e duhur në çastet e fundit të jetës, pendohet e kthehet tek Allahu.

Disa dobi të hadithit

  1. Dituria e Allahut përfshin çdo gjë.
  2. Përkujdesi i Allahut për njeriun në çdo etapë të jetës së tij.
  3. Regjistrimi i dijes së Allahut në libër të veçantë.
  4. Autorizimi i melaqeve për fryerjen e shpirtit tek bijtë e Ademit, dhe regjistrimin e veprave të tyre.
  5. Njeriu në skaje të jetës së tij ndryshon në të mirë e në të keqe.
  6. Përfundimi është përcaktuese, në kufër apo iman.
  7. Përgjegjësia e njeriut ne veprat e tija.
  8. Pendimi shlyen gjitha mëkatet e mëhershme.
  9. Nëse njeriu vdes në kufër, i shkatërrohen veprat e tija të mira.

HADITHI I SHTATË

DYZET HADITHE RRETH BESIMIT (AKIDES)

Përktheu: Shpend Zeneli

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM