Besimi në Allahun

Besimi në Allahun

0 1867
Pyetja e parë: Cili është mendimi juaj për atë i cili thotë se kuptimi i Emrit të Allahut “Edh Dhahir”, është pra, i shfaqur...

0 919
Pyetje: -Shejh, ne e dimë se përmirësimi i gjendjes së umetit është i lidhur me përmirësimin e Akides (besimit), por dëshiroj një sqarim më të...

0 931
Pyetje: Fjala “La ilahe ilAllah – Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut” a është përmbledhëse e të gjitha llojeve të Teuhidit?! Përgjigje: Po!...

0 2045
Pyetësi: -Dëgjova një ngjarje në radio, një fëmijë e pyet babanë e tij, se ku është Allahu? Ai i kthehet dhe i thotë: Allahu gjendet...

0 889
Pyetje: A jam i obliguar që të pasoj që të gjitha llojet e Tevhidit? Përgjigje: Gjithsesi! Përndryshe nuk mund të jesh musliman!  Në qoftë se e...

0 2474
Personit të cilit i vijnë cytje të mëdha nga shejtani për Allahun dhe është i frikësuar shumë për këtë, si duhet të veprojë? Falënderimi i...

0 1088
Pyetje: Pse Allahu nuk i shfaqet mbarë njerëzimit, në mënyrë që të gjithë të besojnë?! Përgjigje: Allahu, i Larti dhe i Madhëruari, e bëri të atillë...

0 1747
Përgjigja: Falënderimi i takon Allahut... Një: Fjala  ”Akide” edhe pse nuk është cekur në librin e Allahut apo në sunetin e të Dërguarit të Allahut, paqa dhe ...

0 993
Hoxhë i nderuar mbasi i mësova 99 emrat e ALLAHUT që i mora prej internetit dëgjova prej një hoxhe se 24 prej tyre janë...

0 879
Pyetje: Si është halli i atyre besimtarëve, që deklarohen se janë besimtarë muslimanë, por besimin e tyre e njollosin me besëtytni të ndryshme? Përgjigje: Edhe pse...

NA NDIQNI NË