Fraksionet

Fraksionet

0 1007
Pyetja: Cili duhet të jetë qëndrimi i muslimanit ndaj dallimeve të përhapura mes grupacioneve dhe partive të ndryshme? Përgjigja: I falënderuar është Allahu… Detyra e muslimanit...

0 1384
Pyetja: Në një hadith nga i Dërguari i Allahut, që po ua transmetoj me kuptim, unë lexova se umeti do të ndahet/përçahet në 73...

0 1025
Pyetja: Cili është dallimi mes Ehli Sunetit dhe medhhebeve të tjera (për shembull hanefi, maliki, shafi)? A i lejohet një vajze që është prej...

0 1673
Pyetje: Dua të pyes për besueshmërinë e librit Nehxhul Belaga (Shtegu i elokuencës) dhe për mendimin tuaj rreth librit në fjalë? Përgjigja: I falënderuar është Allahu....

0 999
Pyetje: Cilët janë veçoritë dhe cilësitë e metodologjisë së ehlu sunetit dhe xhematit? Përgjigje: Ehlu suneti dallohen prej të tjerëve me veçoritë e tyre dhe me...

NA NDIQNI NË