Fetva dhe Konsultime

Fetva dhe Konsultime

0 1067
Pyetje: Si është halli i atyre besimtarëve, që deklarohen se janë besimtarë muslimanë, por besimin e tyre e njollosin me besëtytni të ndryshme? Përgjigje: Edhe pse...

0 974
         Si është përkufizimi i besimit (imanit) tek Ehli Sunneti dhe a shtohet e pakësohet ai? Përgjigje: Imani tek Ehli Sunneti është: “Besimi...

0 957
        Pyetje: Kush është përkufizimi i teuhidit dhe cilat janë llojet e tij? Përgjigje: Teuhidi gjuhësisht rrjedh prej foljes “vehhade-ju­veh­hidu” d.m.th. veçoritë dhe...

0 874
A mund të jetë i arsyetuar njeriu me paditurinë e tij, për çështjet që kanë të bëjnë me besimin? Përgjigje: Mospajtimi (hilafi) në çështjen e arsyetimit...

0 2038
Pyetje: Të vdekurve a u shfaqen veprimet e të gjallëve? Cili është mendimi më i saktë? Mundësisht na tregoni cilat janë librat që flasin për...

0 813
Rukja, a konsiderohet mohim i tevek-kulit? Përgjigje: Tevek-kuli është mbështetja e sinqertë në All-llahun, sub­ha­nehu ue teala, për arritjen e të mirave dhe largimin e të...

0 871
Cila është dispozita e të fryrit (rukjes)? Cila është dispozita e shkrimit të ajeteve dhe lidhjes së tyre në qafën e të sëmurit? Përgjigje: Të fryrit...

0 1061
Pyetja: Cili duhet të jetë qëndrimi i muslimanit ndaj dallimeve të përhapura mes grupacioneve dhe partive të ndryshme? Përgjigja: I falënderuar është Allahu… Detyra e muslimanit...

0 1489
Pyetja: Në një hadith nga i Dërguari i Allahut, që po ua transmetoj me kuptim, unë lexova se umeti do të ndahet/përçahet në 73...

0 1078
Pyetja: Cili është dallimi mes Ehli Sunetit dhe medhhebeve të tjera (për shembull hanefi, maliki, shafi)? A i lejohet një vajze që është prej...

NA NDIQNI NË