Hutbe

Hutbe

0 850
Allahu azze ue xhel në Kuran thotë: "Mos ia merrni pasurinë njëri-tjetrit padrejtësisht! Dhe mos u bëni mitëdhënës te gjykatësit për t’ua përvetësuar në mënyrë të paligjshme...

0 901
Allahu, subhanehu ue teala, në ajetin 87 të kaptinës Saffat thotë: “Çfarë mendoni ju për Zotin e gjithësisë?” Shumica e mufesirëve, këtë ajet madhështor,  me mënyrën...

0 825
I falënderuar qoftë Allahu, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Zotit të botëve, Muhamedin, sal-lallahu alejhi ue selem, të zgjedhurin...

0 871
Falënderimi i takon Allahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga Allahu prej të këqijave të vetvetes dhe...

0 859
Falënderimi i plotë i takon Allahut i Cili krijoi njeriun në formën më të bukur, e nderoi dhe dukshëm e mbivlerësoi atë ndaj shumë...

0 879
Hutbeja e parë Falënderimi i takon Allahut zotit të botëve, i Cili e bëri islamin fe të vetme të pranuar. Fe sipas së cilës do...

0 885
Hutbeja e parë Falënderimi i takon Allahut udhëzues në rrugën e drejtë. Ai është i drejtë dhe nuk i bën padrejtësi askujt. E do drejtësinë dhe të...

0 931
Hutbeja e parë Lavd-falënderimi i takon Allahut, i Cili nuk ka fëmijë, as ortak në sundim, e as ndihmëtar! Dëshmoj se nuk ka të adhuruar...

0 1030
Me të vërtetë hamdi, lavdia dhe falënderimet i takojnë Allahut, Atë e falënderojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë strehim tek Allahu...

0 1713
Disa përsiatje me  fjalën e Pejgamberit, sal-lallahu alejhi ue selem: "Më i miri prej jush është ai i cili e mëson Kuranin dhe ua mëson të tjerëve". Kjo  temë është...

NA NDIQNI NË