Hutbe

Hutbe

0 1110
Bidati i manifestimit të mevludit (lindjes) së Profetit – paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të I - Hutbeja e parë: Falenderimi i takon All-llahut. Atij...

0 1106
Allahu,- xhele ue ala!,- thotë: "(Jehuditë e braktisën Teuratin) dhe shkonin pas shpifjeve që bënin djajt kundër mbretërisë së Sulejmanit. E Sulejmani nuk ishte mohues,...

0 1483
"Ata që duan të përhapin lajmet e turpshme për besimtarët, i pret dënimi i dhembshëm në këtë botë dhe në tjetrën; Allahu i di...

0 1327
"Ai i cili ka krijur jetën dhe vdekjen, për t’ju provuar se kush prej jush vepron më mirë; - Ai është i Plotëfuqishëm dhe...

0 1371
Allahu, xhele ue ala, thotë: "Dhe frikësojuni Allahut, me emrin e të cilit, ju i kërkoni njëri-tjetrit diçka dhe i ruani lidhjet farefisnore. "...

0 1586
Transmeton Ibn Abasi,- radijAllahu anhuma!,- nga Pejgamberi,- alejhi selam!,- i cili tranasmeton nga Allahu,- xhele ue ala!,- duke thënë: "Me të vërtetë Allahu,- xhele...

0 1145
Allahu,- xhele ue ala!,- thotë: "O njerëz! Frikësojuni Allahut, i Cili ju krijoi prej një individi, ndërsa prej atij krijoi bashkëshorten e tij, kurse prej...

0 1116
Allahu i Madhëruar, në Kur'an, thotë: "Ne, me të vërtetë, të gjitha i kemi krijuar sipas dispozitës." (Kamer: 49). "E, Allahu u ka krijuar juve, dhe...

0 2333
Allahu, xhele ue ala, thotë; "E ti, mos mendo, kurrsesi, që Perëndia nuk vëren atë që punojnë zullumqarët! Ai, vetëm ua shtyen (dënimin) dei...

0 1270
Transmetohet nga Ebu Hurejra,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se Muhamedi,- sal-Allahu alejhi ue selem!,- ka thënë: “Mos filloni të parët me selam...

NA NDIQNI NË