Akide

Akide

0 1857
Pyetje: Cilat janë llojet e Teuhidit dhe a është e patjetërsueshme që çdo musliman t’i dijë këto lloje? Përgjigje: -Teuhidi ndahet në tre lloje: Teuhid el Uluhije,...

0 2020
Kurani për herë të parë i zbriti Muhamedit, sal-lallahu alejhi ue selem, në natën e Kadrit në muajin e bekuar të Ramazanit, Allahu, xhele...

0 2004
Është fjala e Allahut e zbritur mbi të Dërguarin e Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, përmes Xhibrilit-paqa e Allahut qoftë mbi...

0 3184
Cilat janë detyrat e melaikeve? Ajetet Kuranore dhe hadithet profetike na e bëjnë të qartë se melekët kanë detyra, punë specifike nga ana e Allahut...

0 1121
Teuhidi është: “Ta veçosh vetëm Allahun me adhurim: të largohesh nga shirku dhe distancimi nga ithtarët e saj. Disa tjerë e kanë definuar si vijon:...

0 1370
Vëndqëndrimi i shpirtërave? Dijetarët kanë mendime të ndryshme në lidhje me vendbanimin e shpirtërave, kjo nga shkaku i gradave të ndryshme të shpirtërave, e si...

0 2635
Çka janë Melaiket? Melaiket janë një lloj krijesash, të cilat Allahu i ka krijuar dhe ju ka dhënë atyre detyra dhe misione të ndryshme, prandaj...

0 2932
Shikimi i Allahut të Madhëruar në ahiret?   Shikimi i Allahut të Lartëmadhëruar në ahiret është një nga meselet e rëndësishme në akide, ku njerëzit në...

2 3753
Cili është Dallimi ndërmjet shirkut të madh dhe të vogël?   1 – Shirku i madh e nxjerr personin nga Islami në të kundërtën e shirkut...

1 4113
Kuptimi i teuhidit   Teuhidi është: “Ta veçosh vetëm Allahun me adhurim”:  të largohesh nga shirku dhe distancimi nga ithtarët e saj. Disa tjerë e kanë definuar...

NA NDIQNI NË