Akide

Akide

0 1161
           Tematika e shkencës së Tevhidit tek Ehlu’s-Suneh ve’l-Xhemaah, sillet rreth disa çështjeve kryesore: Shpjegimi i realitetit të besimit dhe...

0 860
Ilmul-kelam (Dituria e fjalës; përkthim i fjalëpërfjalshëm)         Është shkencë nëpërmjet të cilës studuesi i saj arrin të aftësohet për polemika dhe debate...

0 988
            Suneti (Es-Sunneh)           Kuptimi i kësaj fjale ka shtegtuar varësisht përdorimit të saj në kontekstet terminologjike, andaj...

0 767
 Akide             Nocioni akide ka kaluar në tri etapa:             E para, duke e përkthakuar kuptimin e gjerë të fjalës, aq sa të jetë i llojit...

0 767
             Përkufizimi i akides në aspektin gjuhësor             Akideja në aspektin gjuhësor do të thotë nyje, lidhëse, shtrëngim, etj., pra akideja është vendim i një...

0 1563
Baza (origjina) e akides është libri i Allahut, pastaj suneti i të Dërguarit të Allahut (paqa dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ,...

0 1020
  Shehadeti – Dëshmia “La ilahe il-Allah ve ene Muhameden resulullah” Dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut – la ilahe il-Allah, është shtylla...

0 9625
Fjala “La ilahe il-lAllah” i ka kushtet e veta të cilat i ka për obligim çdo musliman t’i mësojë dhe t’i praktikojë dhe këto...

0 1673
Kjo dëshmi nënkupton të shprehurit e këtij besimi me gjuhë dhe të besuarit me zemër se Muhamedi, salallahu alejhi ve selem, është i dërguar...

0 2261
Besimi islam ngritët mbi monoteizmin e pastër dhe largimin nga çdo njollë e shirkut (politeizmit). Ky besim shprehet në shehadetin - dëshminë se nuk...

NA NDIQNI NË