Fikh

Fikh

0 1713
Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, paqja dhe bekimi i Tij qofshin mbi të dërguarin tonë, familjen e tij dhe shokët e tij. Çështja: Harresa...

0 3157
Si definohet sexhdeja e harresës? Fjala “Sehv” në aspektin gjuhësor arab e ka kuptimin: të harruarit, shkujdesi dhe animi i zemrës kah diçka tjetër. Ndërsa sexhdeja...

0 909
Nëse një person nuk mund ta sheh diellin, për shkak të mjegullave, posaçërisht gjatë ditës kur ka mjegulla dhe në kohët ku nuk ka...

0 923
-Të ushqyerit me dyshim në kohën e lindjes së sabahut Ai i cili zgjohet gjatë natës dhe dyshon se a ka lindur sabahu, a duhet...

0 5197
Ato janë gjashtë: E para: Marrëdhënia intime me gruan, kontakt të plotë seksual, kjo është prej gabimeve më të mëdha, dhe mëkati më i madh...

0 13535
Nijeti është kusht prej kushteve për një agjërim të vlefshëm Fjala nijet nënkupton: Synimi i të afruarit tek Allahu i Madhëruar me vepra të mira....

0 1214
Viti hixhri në islam i ka gjithsej dymbëdhjetë muaj, të cilat llogaritet me Hënë, këta muaj hënor janë që e përbëjnë vitin hënor, mbi...

0 725
Argumentet mbi obligueshmërinë e agjërimit të muajit të Ramazanit Agjërimi është FARZ , obligim për çdo musliman, dhe është kusht prej pesë kushteve të islamit. Këtë...

0 934
Agjërimi tek ithtarët e librit Agjërimi është adhurim shumë i vjetër, ka qenë i obliguar edhe në umetet e mëhershme, dhe është përcjellë nga një...

0 673
Hyrje Falënderimi takon Allahut, Atë e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë kërkojmë, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dërguarin e fundit, mbi...

NA NDIQNI NË