Fikh

Fikh

0 3056
Si definohet sexhdeja e harresës? Fjala “Sehv” në aspektin gjuhësor arab e ka kuptimin: të harruarit, shkujdesi dhe animi i zemrës kah diçka tjetër. Ndërsa sexhdeja...

0 876
Nëse një person nuk mund ta sheh diellin, për shkak të mjegullave, posaçërisht gjatë ditës kur ka mjegulla dhe në kohët ku nuk ka...

0 892
-Të ushqyerit me dyshim në kohën e lindjes së sabahut Ai i cili zgjohet gjatë natës dhe dyshon se a ka lindur sabahu, a duhet...

0 5122
Ato janë gjashtë: E para: Marrëdhënia intime me gruan, kontakt të plotë seksual, kjo është prej gabimeve më të mëdha, dhe mëkati më i madh...

0 13440
Nijeti është kusht prej kushteve për një agjërim të vlefshëm Fjala nijet nënkupton: Synimi i të afruarit tek Allahu i Madhëruar me vepra të mira....

0 1178
Viti hixhri në islam i ka gjithsej dymbëdhjetë muaj, të cilat llogaritet me Hënë, këta muaj hënor janë që e përbëjnë vitin hënor, mbi...

0 698
Argumentet mbi obligueshmërinë e agjërimit të muajit të Ramazanit Agjërimi është FARZ , obligim për çdo musliman, dhe është kusht prej pesë kushteve të islamit. Këtë...

0 904
Agjërimi tek ithtarët e librit Agjërimi është adhurim shumë i vjetër, ka qenë i obliguar edhe në umetet e mëhershme, dhe është përcjellë nga një...

0 636
Hyrje Falënderimi takon Allahut, Atë e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë kërkojmë, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dërguarin e fundit, mbi...

0 11359
1-Nata e Kadrit. 2-Në thellësinë e natës. 3-Pas namazeve farze. 4-Mes ezanit dhe ikametit. 5-Një orë prej çdo nate (pjesa e tretë e natës). 6-Kur thirret ezani për namazet...

NA NDIQNI NË