Fikh

Fikh

0 1807
1. Të jetë e sinqertë për Allahun. 2. Të fillosh me falënderim ndaj Allahut dhe lavdërim ndaj Tij, pastaj duke dërguar salavate mbi Pejgamberin (sal-lallahu...

1 31561
Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, paqja dhe mëshira e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamedin, mbi familjen e tij, mbi...

0 2015
Namazi me xhemat është vaxhib për çdo besimtarë dhe nuk arsyetohet lënia e tij përveçse me arsye. Argumentet që të tregojnë për obligueshmërinë e...

0 13918
Falënderimi i takon Allahut të Lartësuar. Paqja dhe mëshira e Tij qofshin mbi Pejgamberin Muhamed, sal Allahu alejhi ue selem, mbi familjen, shokët dhe...

0 1340
Abdurahman el-Mazini transmeton nga babai i tij, i cili thotë: “O Ebu Seid el-Hudri po shoh se i do dhentë dhe luginat, e kur...

1 2413
Allahu i madhëruar  ka bërë farz pesë kohët e namazit: Sabahun, Drekën, Ikindinë, Akshamin dhe Jacinë. Vendimi i Sheriatit për atë që e lë namazin: Të gjithë...

0 1239
       Pastërtia është dy llojesh: Të pastruarit me ujë dhe të pastruarit me dhe. Në të pastruarit me ujë hynë: larja (gusli) dhe...

0 1877
Ujërat: Çdo ujë që zbret nga qielli, apo del nga toka është i pastër, duke u bazuar në fjalën e Allahut, subhanehu ve teala: “Ne...

0 1136
Namazi është farz (detyrim) duke u bazuar në argumentet e qarta nga Kur’ani, hadithet e Pejgamberit, dhe ixhmaja (pajtueshmëria) e gjithë Ummetit, për çdo...

0 94368
Namazi është shtylla kryesore e fesë Islame. Është ibadet (adhurim) i cili bëhet për Zotin me zemër, me gojë dhe me trup, pesë herë...

NA NDIQNI NË