Ilmihali

Ilmihali

0 1809
Termi Kusuf apo Husuf përdoret për eklipsin e diellit apo hënës. Dispozita e namazit me rastin e eklipsit të diellit apo hënës Ky namaz llogaritet sunet i fortë,...

0 1857
Pyetje: Cilat janë llojet e Teuhidit dhe a është e patjetërsueshme që çdo musliman t’i dijë këto lloje? Përgjigje: -Teuhidi ndahet në tre lloje: Teuhid el Uluhije,...

0 2017
Kurani për herë të parë i zbriti Muhamedit, sal-lallahu alejhi ue selem, në natën e Kadrit në muajin e bekuar të Ramazanit, Allahu, xhele...

0 2905
Mbajtja e premtimit është cilësi e njerëzve të ndershëm, ndërsa mos mbajtja e premtimit është dështim në plotësimin e burrërisë, mëkat ndaj Zotit të...

0 1090
Imam Gazaliu, Allahu e mëshiroftë, thotë: "Morali i mirë është  cilësi e të zgjedhurve të Allahut (të dërguarve), vepër specifike e të drejtëve (çiltërve),...

0 876
Ahmed ibn Harbi, Allahu e mëshiroftë ka thënë: "Nuk ka gjë që i bënë dobi më shumë zemrës së robit të Allahut se sa...

0 839
Jahja ibn Muadh Rrazi, Allahu e mëshiroftë ka thënë: "Morali i keq është një gjë që e dëmton besimtarin dhe nuk i bën dobi...

0 2002
Është fjala e Allahut e zbritur mbi të Dërguarin e Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, përmes Xhibrilit-paqa e Allahut qoftë mbi...

0 3183
Cilat janë detyrat e melaikeve? Ajetet Kuranore dhe hadithet profetike na e bëjnë të qartë se melekët kanë detyra, punë specifike nga ana e Allahut...

0 1121
Teuhidi është: “Ta veçosh vetëm Allahun me adhurim: të largohesh nga shirku dhe distancimi nga ithtarët e saj. Disa tjerë e kanë definuar si vijon:...

NA NDIQNI NË