Ilmihali

Ilmihali

0 863
Akideja islame është një sërë themelesh dhe parimesh që kanë të bëjnë me Krijuesin, pejgamberët dhe lajmërimet e tyre për Botën e Fshehtë (Gajbin)...

0 815
Të mësojmë se çdo të thotë fjala teuhid. Rrjedh prej fjalës uahade-juvahidu që d.m.th. e ka bërë një, kjo është në kuptimin gjuhësor ndërsa...

1 1172
Dëshmia e dytë ''MUHAMMEDUN RESULULLAH'' d.m.th. Muhammedi është i dërguar i Allahut, kjo do të thotë pranimi dhe njohja se Muhammedi sal-lAllahu alejhi ue...

0 1960
Vëlla i dashur! Falënderoje Allahun që të ka bërë pjesë e umetit të Muhamedit, -sal-lallahu alejhi ue selem!-, të cilit umet Allahu ia ka...

0 1570
Me të vërtetë, Allahu i ka krijuar krijesat duke thënë: “Bëhu!”, dhe ato janë bërë. Kurse disa gjëra, për shkak të pozitës së lartë...

0 1545
            Ç’fjalë madhështore kjo, e cila bën që dielli i pendimit të bëj dritë në zemër e të ndriçojë gjoksin...

0 2904
Allahu, i Larti, ka thënë: “Allahu don që t’ju pranojë pendimet tuaja, por ata që jipen pas punëve të këqija (epsheve), dëshirojnë që ju të largoheni...

0 1595
I dashuri vëlla! A e ke medituar ndonjëherë këtë ajet, qoftë vetëm një herë. A s’e ke mësuar vallë se falja e mëkateve, është cilësi prej...

0 1134
Namazi është farz (detyrim) duke u bazuar në argumentet e qarta nga Kur’ani, hadithet e Pejgamberit, dhe ixhmaja (pajtueshmëria) e gjithë Ummetit, për çdo...

0 94285
Namazi është shtylla kryesore e fesë Islame. Është ibadet (adhurim) i cili bëhet për Zotin me zemër, me gojë dhe me trup, pesë herë...

NA NDIQNI NË