Ilmihali

Ilmihali

0 582
1. "Njerëzit kur janë në gjendje të shëndoshë (rehati) janë të mbuluar. E nëse ju zbret një fatkeqësi kthehen ne gjendjen e realtë, besimtari...

0 669
Ihfaja (الإخْفاَء) Gjuhësisht: Fshehje Përkufizimi terminologjik: Fshehja e Nunit me Sukun dhe të Tenvinit kur në tekstin Kuranor vijnë para 15 shkronjave të Ihfasë por duke...

0 5591
Forma I: 33 herë SubhanAllah; 33 herë Elhamdulilah; 33 herë Allahu Ekber. Dhe e plotëson të njëqindtën me “La ilahe ilAllah vahdehu la sherike...

0 206
O Allah kërkoj të më mbrosh nga dituria që nuk bën dobi, nga vepra e cila nuk ngrihet, nga zemra e cila nuk frikohet,...

0 1369
1. Është pyetur Ibn Kajjimi se nëse Allahu e bekon njeriun me një bekim, si mund ta dinë nëse është sprovë ose bekim? Ai tha:...

0 487
Iklabi (الإقْلاَب) Gjuhësisht: Shndërrim. Përkufizimi terminologjik: Shndërrimi i Nunit me Sukun dhe i Tenvinit në shkronjën Mim (م) dhe ky shndërrim ndodh kur pas tyre vjen...

0 1512
O Allah kërkojmë të mirat të cilat i kërkonte profeti Muhamed (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) dhe kërkojmë të na mbrosh...

0 534
Idgam (الإدْغَام) Gjuhësisht k kuptimin: Shkrirje. Përkufizimi terminologjik: Shkrirja e Nunit me Sukun dhe të Tenvinave në 6 shkronjat të cilat vijnë pas tyre me teshdid. Idgami...

0 1087
Ebu Jusuf ibn Abdullah ibn Selam, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell e thotë: “Kur i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, erdhi në...

0 1701
Texhvid (التَجْوِيدُ) Gjuhësisht: Zbukurim Përkufizimi terminologjik: Zbukurimi i leximit të Kuranit duke ia dhënë çdo shkronjës atë që meriton. Pozita e leximit të Kuranit me texhvid: Leximi...

NA NDIQNI NË