Ilmihali

Ilmihali

0 972
Argumenti historik: Studimet e dijetarëve të religjionit së bashku me studimet gjenealogjike, antropologjike dhe psikologjike, kanë vërtetuar se besimi më i vjetër është monoteizmi...

0 1301
Kur'ani qysh në fillim të shpalljes i dha rëndësi të madhe përmirësimit të botëkuptimit të njerëzve mbi Allahun dhe njoftimin e tyre me Krijuesin...

0 885
Akideja islame është një sërë themelesh dhe parimesh që kanë të bëjnë me Krijuesin, pejgamberët dhe lajmërimet e tyre për Botën e Fshehtë (Gajbin)...

0 833
Të mësojmë se çdo të thotë fjala teuhid. Rrjedh prej fjalës uahade-juvahidu që d.m.th. e ka bërë një, kjo është në kuptimin gjuhësor ndërsa...

1 1198
Dëshmia e dytë ''MUHAMMEDUN RESULULLAH'' d.m.th. Muhammedi është i dërguar i Allahut, kjo do të thotë pranimi dhe njohja se Muhammedi sal-lAllahu alejhi ue...

0 1971
Vëlla i dashur! Falënderoje Allahun që të ka bërë pjesë e umetit të Muhamedit, -sal-lallahu alejhi ue selem!-, të cilit umet Allahu ia ka...

0 1607
Me të vërtetë, Allahu i ka krijuar krijesat duke thënë: “Bëhu!”, dhe ato janë bërë. Kurse disa gjëra, për shkak të pozitës së lartë...

0 1571
            Ç’fjalë madhështore kjo, e cila bën që dielli i pendimit të bëj dritë në zemër e të ndriçojë gjoksin...

0 2961
Allahu, i Larti, ka thënë: “Allahu don që t’ju pranojë pendimet tuaja, por ata që jipen pas punëve të këqija (epsheve), dëshirojnë që ju të largoheni...

0 1617
I dashuri vëlla! A e ke medituar ndonjëherë këtë ajet, qoftë vetëm një herë. A s’e ke mësuar vallë se falja e mëkateve, është cilësi prej...

NA NDIQNI NË