Ilmihali

Ilmihali

0 1172
Namazi është farz (detyrim) duke u bazuar në argumentet e qarta nga Kur’ani, hadithet e Pejgamberit, dhe ixhmaja (pajtueshmëria) e gjithë Ummetit, për çdo...

0 97629
Namazi është shtylla kryesore e fesë Islame. Është ibadet (adhurim) i cili bëhet për Zotin me zemër, me gojë dhe me trup, pesë herë...

0 912
Nevas ibën Sem’an Elensarij, radijall-llahu anhu, thotë: E pyeta Pejgamberin, salallahu alejhi ve selem, për bamirësinë dhe mëkatin dhe më tha: “Bamirësi është morali...

0 1796
Transmeton Abdullah ibën Amër ibën Asi i cili thotë: “Nuk ka qenë Pejgamberi i pamoralshëm e as i degjeneruar. Ai çdo herë...

0 2693
Kemi mësuar që ibadeti duhet të  jetë vetëm për Allahun, Zotin tonë të vetëm i Cili nuk ka ortak. Feja në të cilën jemi ne...

0 2408
Kush është zoti ynë dhe si mund ta njohim atë? Zoti ynë është Ai i Cili na ka krijuar, është kujdesur për neve me të...

NA NDIQNI NË